NFK bidrar i ny bok: «Den offentlige sorgen»

NFKs Bjarne Kjeldsen er en av bidragsyterne i den nye boka «Den offentlige sorgen – Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli». Hvilken rolle spilte sosiale medier i sorgmarkeringene? – Dette er blant problemstillingane som drøftes i artikkelsamlingen

Den offentlige sorgen

Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli

To tredeler av den norske befolkningen tok aktivt del i minnemarkeringene etter 22. juli gjennom konkrete handlinger. Lys ble tent, blomster og hilsener ble lagt ned utenfor kirker og på andre offentlig steder. Folk deltok i gudstjenester, markeringer, konserter og i sosiale medier for å hedre ofrene. Det var nær kontakt mellom myndighetene og religiøse organisasjoner. Sivilsamfunnet skapte spontant nye ritualer og nye måter å samhandle og markere sorgen på. Den norske kirke fikk en sentral plass, men også andre trossamfunn deltok i den offentlige sorgen.

Boken analyserer ritualiseringer og minnemarkeringer etter 22. juli ut fra ulike faglige ståsteder. Forfatterne bygger på ny empiri som er samlet inn i tiden etter terroren. Temaet aktualiserer både ritualteori og teorier knyttet til sekularisering, kulturell og religiøst mangfold, sivilreligion og forholdet mellom stat og kirke.

Boken beskriver det som skjedde i dagene etter terrorangrepet, men bidrar også til debatten om hva den offentlige sorgen forteller om det norske samfunnet og hva den gjorde med oss som nasjon. Av aktuelle debatter berøres særlig debatten om minnesmerkenes plassering og utforming, folkekirken i det flerreligiøse samfunn, samt statens verdigrunnlag.

Redaktører for boka er professor og forsker Olaf Aagedal (sosiolog), PhD og forsker Ida Marie Høeg (religionsviter) og PhD og forsker Pål Ketil Botvar (statsviter), alle KIFO Stiftelsen kirkeforskning. Olaf Aagedal har blant annet jobbet med prosjektene Døden på norsk og 17. mai som integrerende ritual. Ida Marie Høeg har forsket på ritualer ved fødsel og død, samt ungdoms religiøsitet. Pål Ketil Botvar har studert nasjonale verdier og statskirkereformer.

Se omtale av boken i Aftenposten.2013-06-24
Boka gis ut på Universitetsforlaget

For mer informasjon om utgivelsen, ta gjerne kontakt med:
Olaf Aagedal [email protected]
Pål Ketil Botvar [email protected]
Ida Marie Høeg [email protected]