Kongens fortjenstmedalje tildelt Helge Klingberg

Etter søknad fra foreningen er tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats i gravplassektoren. Overrekkelsen av medalje og diplom ble gjort av ordfører i Stokke Erlend Larsen 28.11, med sentrale personer i gravplassmiljøet og gode venner tilstede.

 

Ved hjelp av familien lyktes det å gjøre tildelingen til en overraskelse – se bilder fra arrangementet mandag 28.11.2016 her

Begrunnelse for søknaden:
Helge Klingberg ble ferdig landskapsarkitekt Cand. Agric ved Norges Landbrukshøyskole i 1967. Han har gjennom sitt yrkesliv gjort en fremdragende innsats for gravplassektoren i Norge ved at han i alt sitt virke har søkt å fremme kirkegårdskulturen i Norge til det beste for samfunnet. Faget spenner fra planlegging og anleggelse av gravplasser og krematorier, drift og forvaltning, kulturminner og kulturhistorie, ansatte og HMS og det å møte mennesker i sorg. Han har vært departementets mann, arbeidsom, kunnskapsrik og trofast til regelverk og tradisjoner. Han har vært «tett på» og inspirert generasjoner av landskapsarkitekter, gravplassmedarbeidere og ledere for gravplassforvaltningene. Han har vært kirkegårdskonsulent med en faglig styrke som han gjerne delte av, gjennom både rådgivning og en utstrakt reise- og kursvirksomhet. Han har skrevet utallige fagartikler, bøker, samt vært sekretær for et utvalg som ga grunnlag for NOU 1989:7 og medlem i utvalget som utredet NOU 2014:2.

Han har fremmet arbeidet i Norsk forening for kirkegårdskultur (NFK) og vært en viktig pådriver for at organisasjonen har kunnet utvikle seg og være en betydelig aktør for gravferdssektoren. Dette har han gjort langt ut over vanlig arbeidstid. Allerede i 1975 skrev han Håndbok i kirkegårdsdrift. Særlig Kirkegårdsboka (1997) og sendere den Nye kirkegårdsboken (2005) har vært viktig faglitteratur for kunnskapsformidlingen på sektoren. I de senere år har fokus på historie og bevaring vært viktig for Helge Klingberg, og han har vært medforfatter av boken Kirkegården et levende kulturminne (2005) og senest boken Gravminner gjennom tusen år (2013). Helge Klingberg har stått for hovedvekten av faglitteraturen på området og er faktisk i skrivende stund i gang med å revidere Kirkegårdsboka.

Et eksempel fra Helge Klingbergs virke. Møter du den nasjonale kirkegårdskonsulenten på Island, møter du en mann som spør etter sin tidligere lærer Helge Klingberg, med en tydelig respekt, flere tiår etter studiene i Norge. Dette er et tydelig eksempel på Helge Klingbergs faglige styrke, som han evner å formidle med en menneskelig varme som medarbeidere i alle faggrupper på gravferdssektoren trenger. Samtidig som han er prinsippenes mann og gir klart uttrykk for sine meninger.

Helge Klingberg har en svært stor arbeidskapasitet og han evner å bruke sitt virke til det beste for kolleger og for samfunnet. Alltid et raskt og kvalifisert svar på både de minste og de aller største problemstillingene innenfor gravferdssektoren.

*

NLA, KA, Kirkevergelaget og Stokke kommune ga sin anbefaling til søknaden, sammen med fylkesmannen i Vestfold som først behandlet søknaden og anbefalte den for Kongen.