Åpning av grav og flytting av gravlagt

Oppslag i avisa Vårt Land har skapt usikkerhet om gjeldende strenge praksis vedrørende åpning av grav og flytting av gravlagt. Gravplassforeningen og KA har derfor i fellesskap sendt brev til alle som har forvalteransvaret for gravferd.

Det presiseres der at Gravferdslovens § 7 setter som vilkår at det skal foreligger sterke grunner for at det kan gis tillatelse til flytting av en avdødes legeme. Det forutsettes derfor at departementets retningslinjer i Rundskriv F-037.01 fremdeles gjelder, der det bl.a. sies: «Tillatelse til flytting av kiste har bare vært gitt helt unntaksvis og i helt særegne tilfeller.» 

Les hele brevet her

 

Rundskriv F-037.01: Gravferdsloven

Til § 7

Bestemmelsen innebærer at tillatelse til flytting av begravet legeme eller askeurne blir gitt av kirkelig fellesråd på det sted hvor vedkommende er gravlagt. Bestemmelsen medfører ingen endring i vilkårene for at tillatelse skal kunne gis, og departementet forutsetter således at bestemmelsen fortsatt vil praktiseres restriktivt. Gravferdsloven § 7 setter som vilkår for at tillatelse til flytting av en avdøds legeme eller aske kan gis at «sterke grunner» taler for flytting og det er «fastsatt hvor ny gravlegging skal finne sted». I samsvar med reglene om feste av grav må det før tillatelse kan gis foreligge samtykke både fra den som er ansvarlig for eller fester av graven det skal flyttes fra og graven det skal flyttes til.

Som eksempel på sterke grunner nevner lovforarbeidene at avdøde er lagt i feil grav eller at kirkegården skal omreguleres. At gravens plassering innebærer en urimelig belastning for de etterlatte vil også kunne begrunne flytting. Departementets praksis i klagesaker har stilt strenge krav der det sistnevnte har vært anført som begrunnelse. Det har i slike saker sjelden vært gitt tillatelse til flytting uten at det har foreligget erklæring fra lege som av helsemessige grunner tilrår flytting. Bestemmelsen skiller i utgangspunktet ikke mellom flytting av askeurne og flytting av person som er gravlagt i kiste. Flytting av kiste er imidlertid lite aktuelt i praksis, blant annet fordi man også må ta hensyn til kirkegårdsarbeidernes arbeidsforhold. Tidsaspektet vil her være av stor betydning. Tillatelse til flytting av kiste har bare vært gitt helt unntaksvis og i helt særegne tilfeller.

Søknader om flytting av avdødes legeme eller aske som er kommet inn til bispedømmerådene før 1. juli 2001 skal behandles av bispedømmerådet, med departementet som klageinstans.