Gravminnesikring

Gravferdslovens forskrift, §§ 24 og 25, setter klare 
krav til sikring og godkjenning av gravminner. Ingen stående gravminner kan i dag settes opp uten fundamentering og sikring i henhold til lovverket.

Gravminnesikringsprosjekt:

Ikke helt i mål med sikring og kontroll av 
gravminner

 

Selv om den enkelte gravplass-forvaltning, i samarbeid med festerne, har gjort en stor innsats 
for sikring av eldre gravminner de siste 20 årene, viser en under-søkelse, utført av KA i 2016, at det fremdeles er noe ugjort når det gjelder sikring av gravminner på norske gravplasser.

Den svenske Gro-sokkelen testes nå ut for stabilitet.

 

Gravminner velter

Det er mange gravminner som siger skjeve eller velter grunnet gravminnets tyngdepunkt og høyde, topografi, jordforhold, drenering, teleforhold, uaktsomhet og hærverk. I praksis viser det seg at både gravminne og sokkel velter og at sikringsboltene bøyes. Gravminnene utgjør da en fare for de som ferdes på gravplassen.

Dette er bakgrunnen for at Norges miljø- og biovitenskapelige institutt (NMBU) v/dosent Kirsten G. Lunde og samarbeids-partnere Norsk forening for gravplasskultur (NFG), KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Fagforbundet, Norsk bergindustri og rådgiver for gravplassaker Åse Skrøvset, i 2015 satte i gang et prosjekt om gravminnesikring.

Oppsummering

Undersøkelsen dokumenterer at det, for landet generelt, fremdeles står noe igjen når det gjelder sikring av gravminner og at kontrollrutinene med hensyn til sikring ved oppsetting av gravminner, er mangelfull. Her er det viktig å utvikle sikre og gode samhandlingsrutiner med gravminneleverandørene. De er avhengige av god informasjon. Det bør være et minimumskrav at lokale rutiner og vedtekter er tilgjengelige på den enkelte forvaltning sin hjemmeside.

Det er mye som tyder på at gravminnesikring i henhold til gjeldende lovverk ikke gir et tilfredsstillende resultat i praksis. Gjennom gravminnesikringsprosjektet er det et mål å tilføre ny kunnskap som grunnlag for et kvalitativt forbedret regelverk.

HENSIKT:

Prosjektets hensikt og mål er:

  • Forbedre gravferdslovens forskrift med hensyn til sikring av gravminner.
  • Finne fram til sikkerhetsfaktorer hva angår fare for velting under ulike forhold.
  • Skissere et opplegg for sikker montering av gravminner på eksisterende og nye gravplasser.

TILTAK:

For å vinne tilstrekkelig kunnskap til å nå målsettingen med prosjektet, har en satt i gang tre forskjellige tiltak.

  1. Forsøksfelt ved NMBU på Ås

Det er lagt ut et forsøksfelt med ulike gravminner og sokler på Ås, hvor en tester ut ulike fundamenteringsmetoder, blant annet de svenske soklene Markdubben og Gro-sokkelen. Her blir det utført stabilitetstester etter objektive, vitenskapelige metoder. Forsøksfeltet ble anlagt høsten 2016 og forsøksperioden går fram til 2018. Dosent Kirsten G. Lunde leder forsøket.

  1. Dybdeintervjuer ved 14 gravplassforvaltninger

Rådgiver for gravplassaker, Åse Skrøvset, skal foreta befaring og samtaler med gravplassarbeidere og administrativt personale ved 14 gravplass-forvaltninger fordelt over hele Norge.

Intervjuene fanger opp en rekke forhold vedrørende sikring av gravminner, herunder lokale bestemmelser nedfelt i lokale vedtekter. Kriterier for valg av sted er gjort ut fra geografi, jordbunnsforhold og helningsgrad. Hensikten er å kartlegge eksisterende situasjon som grunnlag for å kunne vurdere behov for endring i gjeldende bestemmelser om sikring av gravminner.

  1. Spørreundersøkelse til gravplassforvaltningene om status for gravminnesikring, sikring og kontrollrutiner

I 2016 gjorde KA en forespørsel til alle gravplassforvaltningene i Norge, om status for arbeidet med gravminnesikring. Hovedfunnene i undersøkelsen:

 

 

Spørsmål (Svarprosent: 42)

– Hvor stor prosent av gravminnene i deres forvaltning er sikret med bolter?

 

Prosentandel av forvaltningene           Prosentandel som er sikret (boltet)

65,7 prosent                                              91-100 prosent                                       

18,1 prosent                                              75-90 prosent

12,3 prosent                                              51-75 prosent

  2,9 prosent                                              26-50 prosent

  1,0 prosent                                              0-25 prosent

 

– Hva er grunnen til at ikke alle gravminnene er sikret?

 

Andel av forvaltningene                   Begrunnelse

14,8 prosent                Det har ikke vært noen prioritert oppgave.                         

25,3 prosent                Manglende opplysninger om festere.

14,8 prosent                Har ikke hatt økonomi til å gjennomføre sikringstiltak.    

36,4 prosent                Har ikke hatt kapasitet til å ta fatt på oppgaven.

  4,7 prosent                Andre årsaker

 

– Har dere planer for usikrede gravminner?

 

Prosentandel av forvaltningene                  Ja/Nei

49,5 prosent                                                  Ja                                                          

50,5 prosent                                                  Nei

 

– Ved godkjenning av gravminner, krever dere dokumentasjon på at gravminnet skal boltes etter beskrivelse i forskrift og lokale vedtekter?

 

Prosentandel av forvaltningene                 Ja/Nei

90,2 prosent                                                Ja                                                          

  9,8 prosent                                               Nei

 

– Ved godkjenning av gravminner, krever dere dokumentasjon på dimensjonering og materialer i sokkel?

 

Prosentandel av forvaltningene                  Ja/Nei

81,4 prosent                                                   Ja                                                          

16,6 prosent                                                   Nei

 

Har dere rutiner med hvorvidt krav til sikring overholdes når det gjelder:

   1)Bolting og sokkelens dimensjon og materiale

Prosentandel av forvaltningene                                 Ja/Nei

58 prosent (bolting)                                                   Ja                                             

42 prosent (bolting)                                                   Nei

48 prosent (sokkelens dimensjon og materiale)           Ja                                                      

52 prosent (sokkelens dimensjon og materiale)           Nei                                                                                        

 

– Har dere særskilte, lokale bestemmelser i vedtektene knyttet til sokkel og bolting

 

Prosentandel av forvaltningene                               Ja/Nei

23,2 prosent (bolting)                                                  Ja                                            

75,9 prosent (bolting)                                                  Nei

20,9 prosent (sokkel)                                                   Ja                                                      

78,1 prosent (sokkel)                                                   Nei

 

­– Forskriften åpner for å skjerpe eller lempe på sikring i enkeltsaker. Har dere benyttet dere av denne muligheten knyttet til bolting og sokkel?

Prosentandel av forvaltningene                            Ja/Nei

13,6 prosent (bolting)                                              Ja                                 

85,9 prosent (bolting)                                             Nei

12,7 prosent (sokkel)                                               Ja                                      

86,8 prosent (sokkel)                                              Nei

 

– Har dere rutiner for involvering av fylkesantikvar/fylkeskommune ved fjerning av gravminner over 60 år?                                                                        

 

Prosentandel av forvaltningene                            Ja/Nei

8,2   prosent                                                          Ja                                                

91,8 prosent                                                          Nei

 

– I hvor stor grad utgjør sikring av gamle gravminner en utfordring for praktisk vern av verdifulle gravminner?

 

                                                    Prosentandel av forvaltningene

Ikke et problem                                        54,9 prosent                                                               

I noen grad et problem                             41,3 prosent

I stor grad et problem                                3,9 prosent

 

Har dere en verneplan for noen av gravplassene?

 

Prosentandel av forvaltningene                   Ja/Nei

16,5 prosent                                                   Ja                                   

83,5 prosent                                                  Nei

 

Denne boksen viser hvor stor del av gravminnene som er sikret i de forvaltningene som deltok i undersøkelsen. Som vi ser er 91 – 100 % boltet og sikret i to-tredjedeler av forvaltningene.