Standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU)

Det nå kommet på plass et «Standardiseringsutvalg for kister og urner», forkortet til SKU, for å vurdere om kister og urner ivaretar forskriftens krav og kan anbefales for godkjenning. NFG er en av aktørene, og fane for utvalget er etablert.

Gravplassforvaltninger og krematorier har gjennom flere år gitt uttrykk for at det kan være krevende å vurdere om kister og askeurner tilfredsstiller kravene som ligger i gravferdsforskriften.

I 2014 kom det et innspill om å etablere et partssammensatt utvalg her i landet som kan vurdere om kister og urner ivaretar forskriftens krav og kan anbefales for godkjenning i det norske markedet. Dette utvalget er nå etablert og har fått navnet Standardiseringsutvalget for kister og urner med forkortelsen SKU.

SKU består av følgende organisasjoner/ deltakere:

 • Åse Skrøvset, gravplassrådgiver
 • Norsk forening for gravplasskultur
 • Gravplassforvaltningene
 • Krematoriene
 • Virke gravferd
 • Trostrud-Freno AS
 • SIBI AS
 • Fonus AS

Gravplassforeningen har påtatt seg sekretariatsfunksjonene for utvalget og det er etablert en nettside for SKU under https://gravplasskultur.no/ (til høyre i fanen øverst på siden).

Nettsiden har følgende oppbygging:

 • Om utvalget
 • Prosedyrer for godkjenning
 • Merking av kister og urner
 • Godkjente kister og urner

Det er utarbeidet elektroniske søknadsskjemaer for kister og askeurner. Som vedlegg til søknadsskjema for kister skal det legges ved dokumentasjon på at kisten ivaretar forskriftens krav til trykk ved gravlegging i jord og antenningstid ved kremasjon.

Standardiseringsutvalget for kister og urner, SKU, har sitt neste møte 7. februar 2018.

Frist for å sende inn søknad om godkjenning av nye kister og urner er en måned før møtet, det vil si 7. januar 2018.

Er det spørsmål eller kommentarer til nettsiden, søknadsprosedyren eller lignende kan tas kontakt med leder eller sekretær:

Leder i SKU Åse Skrøvset, tlf. 958 78 444, e-post: [email protected]

Sekretariatet v/Eirik Stople, tlf. 976 06 969, e-post: [email protected]

Informasjonsskrivet kan lastes ned som pdf-fil her