Annonser

Bladet Gravplassen (tidl. Kirkegården) er landets eneste fagtidsskrift for gravplassektoren. Det leses både av ansatte og beslutningstakerne for gravplassene.

Bladet kommer ut fire ganger i året. Les mer i Fagpressekatalogen

Kontaktperson: Eirik Stople
Telefon: 976 06 969
E-post: [email protected]
Bestilling: Bestillingsskjema for annonser
Priser: Annonsepriser 2017
  Annonsepriser 2018

 

I Norge er det drøyt 2.000 gravplasser og 25 krematorier. Gravplassene har en helt spesiell status på grunn av sin egenart. Videre spiller de en viktig rolle som park og rekreasjonsområder.

Gravplassene driftes både av kirkelig fellesråd og av kommunene.

Til sammen utgjør sektoren en stor virksomhet med til sammen 1.200 ansatte knyttet til gravplassene i hel eller deltidsstillinger. Sektoren bruker om lag 650 millioner årlig på drift og det investeres årlig for ca 250 millioner i utvidelser og nyanlegg.

Gravplassene har behov for en rekke varer og tjenester innenfor arbeidsområdene park, gravlegging og drifting av bygg og krematorier. Vi har også et utstrakt behov for tjenester fra konsulentfirmaer og landskapsarkitekter.

Faglig sett er sektoren inne i enn spennende utviklingen ved å implementere nye trender innenfor gravplasskultur og ved å tilpasse seg gravplassbehovet for et multikulturelt samfunn.

Annonsering i Kirkegården er et viktig utstillingsvindu for å gjøre deres produkter og tjenester kjent for sektoren. Annonsefrister: 
Utgivelse nr 4-2017, annonsefrist 17. oktober 
Utgivelse nr 1-2018, annonsefrist 9. februar
Utgivelse nr 2-2018, annonsefrist 7. mai 
Utgivelse nr 3-2018, annonsefrist 31. august
Utgivelse nr 4-2018, annonsefrist 26. oktober

Utstilling
I tillegg har vi utstilling av utstyr til gravplass og krematorium på våre ordinære årlige fagdager og fagdager for krematorium. Er dette av interesse, ta kontakt!