Faglitteratur

Gravplassforeningen gir ut forskjellig faglitteratur; bøker, hefter og rapporter. De fleste kan bestilles. Noen få er gått ut, men da kan man bla i dem via en lenke i teksten.
Porto kommer i tillegg til den oppgitte prisen.

Bestillingsskjema for kjøp av faglitteratur

Verneplan for gravplass,
Veileder fra Gravplassrådgiveren 2018

Hefte på 72 sider i A4-format, 2018
Prosjektleder L.ark ph.d. Rannveig Søndergaard Holm, rådgiver dosent Kirsten G. Lunde, medarbeider Naturviter Rune Solvang.
Gravplasser er i en særstilling som kulturminne, veilederen viser hvordan man vurderer hva som har verneverdi og hvilke strukturer og elementer som skal tas vare på.
Kr 100 for trykket versjon. Den finnes også i digital utgave, til fritt bruk.

Kremasjon og gravformer for aske

Hefte på 96 sider i A4-format, 2017  
Av Kirsten G. Lunde, dosent ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås). Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kremasjonsstiftelse og Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU. Utgitt av Norsk forening for gravplasskultur
Kr 50

Landslaget for kirkegårdskultur/Norsk forening for kirkegårdskultur 50 år 1966 – 2016

Bok på 56 sider, 2016
Redaktører: Helge Klingberg og Synnøve Haugstad Sira
En gjennomgang av foreningens historie og virksomhet, med oversikt over drift, styremedlemmer, kurs og fagdager. Mye bildemateriale.
Kr 100

   

 

 

 

Kirkegården -Et levende kulturminne

Bok på 143 sider, 2005
Redaktører: Helge Klingberg, Oddbjørn Sørmoen og Aud Wefald
Forfattere: Oddbjørn Sørmoen, Helge Klingberg, Sigrid Christie, Arnfinn Engen, Tove Frøvoll Thoresen, Inger Karlberg, Aud Wefald, Margrethe Moe, Lars Erik Eibak Bru, Ingegerd Holand
Veiledning til bevaringsarbeid, rehabilitering og vern. Kirkegårdens kulturhistorie, med skikker, arkeologi, landskap, elementer og gravminner.
Også en fin gavebok til alle som er interessert i kirkegårder og historie!
Kr 348, medlemspris kr 290

  

Gravplassen -en håndbok  

Bok på 110 sider, 2016 e-forlag.no
Av Helge Klingberg
Grunnbok i gravplassdrift og planlegging. Boka er laget med tanke på gravplassforvaltningene. Den gir et innblikk i forvaltning av gravplassen og tar opp de fleste driftsspørsmål.
Kr 300

 front boka gravminner

Gravminner gjennom tusen år

Bok på 144 sider, 2013 e-forlag
Av Helge Klingberg

Hva gravminnene forteller oss gjennom tekst og symboler. Kapitler om bergarter, støpejern, teknikk og estetikk, jus, og vern av kirkegårder

Boka er gitt ut med økonomisk støtte fra blant annet Norsk forening for kirkegårdskultur
Kr 300

Gravferdslovhefte 2013 s. 1

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd. Forskrifter

Hefte fra 2013, nytt opptrykk pr 2016. utsolgt
Presentasjon av gravferdsloven med forskrifter, med illustrasjoner. Inkluderer også gravferdskonsulentens forslag til lokale vedtekter, samt oversikt over saksgang og ansvarsforhold ved anlegg og utvidelse av kirkegård.
Kr 50 pr stk. Digital versjon kr 295

Veiledning for medlemmer av kirkelige fellesråd

Hefte på 8 sider i A4-format.
For nyvalgte rådsmedlemmer og andre interesserte. Fra 2012
Anliggendet er å belyse kirkegårdens særstilling i kulturen, og inspirere til at den forvaltes slik at den både forblir et godt sted for den enkelte å minnes sine kjære, og også et sted for rekreasjon for lokalsamfunnet. Sentralt er det reviderte lovverket, med en gjennomgang av viktige punkt i loven som regulerer kirkegårdens administrasjon og drift.
Kr 30

   

Kirkegårdens Dag

Tipshefte på 12 sider.
Tips og veiledning til hvordan man organiserer en «Kirkegårdens dag»
Utfordning til myndigheter og organisasjoner som steller med lokalhistorie og annet kulturarbeid til å rette blikket mot kirkegården som kultursted. Som en del av vår kulturarv sier den mye om forgangen historie!
Kr 30

Kirkegårdens ABC

Hefte på 18 sider.
Forfattere: Kirkegårdskonsulent Helge Klingberg og l.ark. Aud Wefald
En førsteinnføring i hva en vanlig norsk kirkegård er, og hva som gjør kirkegården til et helt spesielt anlegg. Fokuset er lagt på selve graven og rammen rundt den.
Kr 30

 

Gravminner i Gudbrandsdal

Hefte på 24 sider
Redaktør: Aud Wefald
Forfattere: Fylkeskonservator Arnfinn Engen, kirkegårdskonsulent Helge Klingberg og Aud Wefald
Presentasjon av gravminner i den regionen i landets mest særpregete gravutstyr; Gudbrandsdalen
Kr 30

Idékonkurranse om formgiving av gravminner

Hefte på 48 sider
Presentasjon av premierte utkast i Kirkegårdsforeningens idekonkurranse i 1993.
Det var 517 innleverte utkast, og 35 av dem ble premiert eller fikk hederlig omtale.
Tilbud kr 10

 

Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder

Redaktør Carl Wilhelm Tyrén. Forfattere: Kirkeverge Erik Rune Hagen, l.ark Per André Hansen, avdelingsdirektør Tom Hoel, kirkegårdskonsulent Helge Klingberg, jordskiftekandidat Jan Lunde, l.ark. Geir Pettersen, siv.ark. Carl Wilhelm Tyrén og l.ark Aud Wefald.
Byggherrehåndbok for utvidelser og nyanlegg av kirkegården, og klargjøring av hvilket ansvar og hvilke plikter som påhviler kirkelig fellesråd som «tiltakshaver»
Utsolgt
Håndboka “Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder” kan leses her

Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader

Rapport på 31 sider, 1993
Prosjektleder professor Egil Gabrielsen, NLH, Ås
Rapporten er laget av  NLH og Institutt for landskapsplanlegging, i samarbeid med, og med støtte fra, Landslaget for kirkegårdskultur.
Rapporten er basert på innsamlede data om tidsforbruk for arbeidsoppgaver i kirkegårdsdriften. Registreringer av timer ble gjort av arbeidere ved 24 kirkegårder i 13 kommuner rundt i landet. Behandling av disse dataene har gitt en snitt-tidsforbruk for gravlegging og vedlikehold av anlegget.
Utsolgt
Rapporten «Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader» kan leses her

Andre publikasjoner som kan være av interesse:

Rapport jern-gravmæler i Østfold.

Tor Hernes 2016

 Front Nytte-kostnadsanalyse kiste-krem

2009 Semesteroppgave ECN271 UMB:

Nytte/kostnads-analyse av kistebegravelse og kremasjon

v/Siv Linette Grann g Ida Rødahl Lie

Denne selges ikke, men kan leses ved å trykke på linken i overskriften.

 Interessant artikkel om kremasjon i Norge

Interessant artikkel om kremasjon i Norge

Under denne linken ligger Hans Hadders artikkel Cremation i Norway: Regulation, changes and challenges.
Her drøfter Hadders utviklingen av den moderne kremasjonen i Norge. Han er særlig opptatt av hvordan kristne, sekulære og hinduer på ulike vis ivaretas i et kremasjonsvesen som er underlagt et strengt lovverk.
Hans Hadders er utdannet sykepleier, har hovedfag i sosialantropologi og en PhD i samme fag fra Universitetet i Trondheim.
Hans har også erfaring som sykepleier ved Seksjon Lindrende Behandling ved St Olavs Hospital (fra 1994–1998, samt 2003), og har arbeidet ved sosialantropologisk institutt ved NTNU som lektor i tre år. Arbeider nå ved sykepleieutdanningen ved høgskolen i Sør-Trøndelag.

«Når en av våre nærmeste dør» Sosial- og helsedirektoratets veiledning vedrørende dødsfall  «Standard for god gravferdsskikk» er laget av Virke Gravferd for bruk av sine medlemsbedrifter