Lovverk

Lovverk for forvaltning og drift av kirkegårder

Om hvor gravlegging skal skje, rett til grav, hvem som har rett til å sørge for gravferden, frist for gravlegging, feste av grav mv.

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til gravferdsloven, bl. om hvordan kirkegården skal innrettes, tekniske krav, forskjellige gravtyper og -størrelser, gravdybde, gravminner, bruk av krematorium og behandling av askeurner.

Gravplassrådgiverens forslag til lokale kirkegårdsvedtekter. Det skal bl.a. vedtas lokalt hvor lang fredningstid og festetid det skal være, gravplasstilhørighet, hvor gravminnet skal stå,  mm.

Om alminnelige regler om saksbehandlingen, habilitetskrav, saksbehandlingsregler, enkeltvedtak, klageadgang mv.

Arbeidstilsynet har sammen med en rekke andre offentlige etater opprettet en nettside med oversikt over HMS-krav innen arbeidsmiljø, internkontroll mv. Siden skal være en «Veiviser til regelverk for begravelsesbyråer, kirkegårder og krematorier»

I forskriftene til Gravferdsloven § 4 står det: Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal gravplassen, hvert gravfelt og hver grav ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI). Gravene bør være stedfestet ved hjelp av koordinater og skal være forankret i marken med gravfeltfastmerker, som regel minst fire for hvert gravfelt. Graver skal kunne påvises entydig, enten direkte ved hjelp av koordinater eller ved utmål fra gravfeltfastmerkene. 
Kravet vil tre i kraft når produktspesifikasjonen er ferdig godkjent hos Geonorge.

Rundskriv og brev fra departementet o.a.

Nettstedet Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge. 

 

 

Gravplassforeningens lovhefte

Kirkegårdsforeningens har laget et oppdatert heftet med gravferdsloven og forskriftene. Det ble send ut til våre medlemmer med Kirkegården nr 1-2013.

NB: Heftet har vært til salgs, men er nå utsolgt. Det vil mest sansynlig laget en ny revidert utgave senere.