Lovverk

Lovverk for forvaltning og drift av kirkegårder

Gravferdsloven   Hva er nytt i gravferdsloven pr 2012?
«Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd». Omhandler hvor gravlegging skal skje, rett til grav, hvem som sørger for gravferden, frist for gravlegging, feste av grav mv.

Gravferdsforskriften    Rundskriv fra FAD: Endringer i gravferdsforskrifte pr 2012
«Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd». Den gir utfyllende bestemmelser til gravferdsloven, bl. om hvordan kirkegården skal innrettes, tekniske krav, forskjellige gravtyper og -størrelser, gravdybde, gravminner, bruk av krematoruium og behandling av askeurner.

Forslag til lokale vedtekter, bokmål / nynorsk
Kirkegårdskonsulentens forslag til lokale kirkegårdsvedtekter. Det skal bl.a. vedtas lokalt hvor lang fredningstid og festetid det skal være, kirkegårdstilhørighet, hvor gravminnet skal stå,  stell av grav mm.

 Forvaltningsloven
«Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker». Omhandler habilitetskrav, saksbehandlingsregler, enkeltvedtak, klageadgang mv.

Regelhjelp.no
Arbeidstilsynet har sammen med en rekke andre offentlige etater opprettet en nettside med oversikt over HMS-krav innen arbeidsmiljø, internkontroll mm. Siden skal være en «Veiviser til regelverk for begravelsesbyråer, kirkegårder og krematorier»

 

Rundskriv og brev fra departementet o.a.


 

Gravferdslovhefte, framsideKirkegårdsforeningens lovhefte

Kirkegårdsforeningens har laget et oppdatert heftet med gravferdsloven og forskriftene. Det ble send ut til våre medlemmer med Kirkegården nr 1-2013.

Heftet kan også kunne bestilles fra sekretariatet til kr 50 pr stk (kr 150 for digital versjon), via bestillingsskjema for materiell.