Rundskriv

Rundskriv og brev fra departementet o.a.

 

Luftstrekk over gravplass  (Informasjonsskriv fra Gravplassrådgiveren 03.02.2017)
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset har i samarbeid med DSB (Direktorat for Samfunnssikkerhet og beredskap) laget et informasjonsskriv om luftstrekk over gravplasser; hvordan bestemmelsene i forskrift til gravferdsloven og el- tilsynsforskriften som omhandler dette skal forstås.

Forskrift om krigsgraver  (Rundskriv fra Kulturdepartementet 13.04.2015)

Forskriften gjelder fra 1. mai 2015, og er hjemlet i gravferdslovens § 23a andre ledd som fastsetter at departementet kan gi nærmere regler om forvalting og vedlikehold av krigsgraver, krigsgravplasser og krigsminnesmerke. Dette innebærer omlegging fra dekking av utgifter til vedlikehold etter regning til ei ny ordning for tilskudd.

Veileder om gravlegging uten kiste  (utarbeidet av KA, mai 2015)

Med endringene i Gravferdsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2013, ble det åpnet for dispensasjon fra kistepåbudet i § 28. Eventuell gravlegging uten kiste vil på flere måter legge press på den lokale forvaltningen. Praktiske rammebetingelser og hensynet til ansatte blir sentrale problemstillinger her. KA har nå utarbeidet en veileder vedrørende slik gravlegging. Her belyses blant annet tema knyttet til saksbehandling, medbestemmelse og HMS.

Informasjonsskriv om klede og gjenstandar i kista ved gravlegging og kremasjon  (Rundskriv av 15.02.2012)

Departementet har på bakgrunn av innspel frå Gravferdsrådet utarbeidd eit informasjonsskriv om bruk av klede og gjenstandar i kista i samband med gravferd og kremasjon. Nokre klestypar kan skape liknande problem som ved ”plastgraver”, sjå rundskriv V-18N 2008 Plastgraver – ei orientering. I samband med kremasjon er det viktig at det ikkje er noko i kista som kan medføre fare for personalet, miljøet eller omnen.

Veiledning vedrørende saker om spredning av aske  (Rundskriv av 18.12.2012)

Departementets veiledning til Fylkesmennenes behandling av søknader etter gravferdsloven § 20 annet ledd om spredning av aske. Omhandler sted for spredning, frist for gjennomføring og kontrolltiltak, og formkravene, altså hvem som kan få innvilget askespredning mv. Se også Kirkerådets rundskriv 1-2013 om askespredning

Endringer i gravferdsforskriften  (Rundskriv av 18.12.2012)

Departementet redgjør her for endringene i gravferdsforskriften, med oppklarende merknader om de enkelte endringer.

Definisjon av begrepet «virksomme på stedet»  (Brev av 30.03.2012)

Svar fra kirkedepartementet til Bergen kirkelige fellesråd om hvem som skal kalles inn til drøftingsmøte jfr § 23: «Det skal ikke sondres mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn, men heller legges vekt på at det er de tros- og livssynssamfunn som faktisk med noen regularitet forretter ved gravferder i vedkommende kommune som har behov for å møte den lokale gravferdsmyndigheten.»

Opplysninger om dødfødte barns grav  (Rundskriv av 24.04.2006)

Om hvordan man forholder seg til tidligere tiders praksis med å legge dødfødte barn anonymt i en annens grav. Hvilke opplysninger man kan gi pårørende til barnet, og til fester av det aktuelle gravstedet. 

Gravlegging og utlevering av av askeurner  (Rundskriv av 17.03.2004)  

Innskjerping av gravferdsmyndighetenes anledning til å vente med å gravlegge urna, og hvilke krav som skal stilles for utlevering av urna.

Overføring av festerett til gravsted  (Rundskriv av 15.01.2004)

Veiledning i saksbehandling ved overføring av festerett for gravstad etter festers død. Ved uenighet mellom etterlatte avgjøres saken ved at kommunen fatter et enkeltvedtak til fordel for en av partene.

Forlengelse av gravfeste – hvem kan inngå kontrakt?  (Brev av 08.12.2003)

Svar på spørsmål fra Rana kommune om andre kan overta graven etter at festet har gått ut. Svaret fra Dep er ja, fellesrådet kan feste bort graven til en annen som ønsker å holde den i hevd.

Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
(Rundskriv av 02.05.2000)

Kap. 3 i rundskrivet omhandler kirkegårder og gravminner.

Gravferdslovhefte, framside

 

 

Kirkegårdsforeningens lovhefte

Kirkegårdsforeningens har laget et oppdatert heftet med gravferdsloven og forskriftene. Det ble send ut til våre medlemmer med Kirkegården nr 1-2013.

Heftet kan også kunne bestilles fra sekretariatet til kr 50 pr stk (kr 150 for digital versjon), via bestillingsskjema for materiell