FAGUS Fakta

Som abonnent på FAGUS Rådgivning får du ca ti nye FAGUS Fakta i året. FAGUS Fakta er som regel skrevet av våre rådgivere, og er en artikkel som går dypere inn i ny kunnskap eller i problemstillinger som rådgiverne får mange spørsmål om.

FAGUS ønsker å gjøre noen av de tidligere utgitte FAGUS Fakta tilgjengelige for Kirkegårdsforeningens medlemmer, og håper de kommer til nytte og gir mersmak.

Microsoft Word - Kirkegårdsforeningen FAGUS Fakta
 Trykk på overskriften for å komme til faktaarket!
 Treplanting, av Hege Abrahamsen

FAGUS Fakta 2/2014

Cathrine Aulie:

Naturmangfoldloven -og betydningen den har for grøntanleggssektoren

Lov om forvaltning av naturens mangfold ble vedtatt i 2009. Naturmangfoldloven gir et viktig bidrag til beskyttelse av naturmangfold, samtidig som den gjennom sitt formål legger opp til at naturen skal tas vare på ved bærekrftig bruk. Hvilken betydning har loven for aktørene i grøntanleggssektoren?
 

FAGUS Fakta 10/2011

Eirik Stople:

Utskifting av løsmasser i forbindelse med opparbeidelse av gravlunder

Erfaringer fra Hundvåg gravlund i Stavanger

Hundvåg ble utvidet med 10 dekar gravlundsareal i 2006. Eksisterende masser i gravsjiktet ble sjaktet ut, og det ble tilført nye masser. Hvorfor det ble gjort, hvordan det ble gjort, brukererfaringer kostnadsvurdering og spørsmål om nedbrytningsforholdene.
 

FAGUS Fakta 7/2011

Sturla Moe:

Utskifting av masse ved oppgraving av graver

Oslo kommune, Gravferdsetaten, har siden 1999 byttet ut all masse i forbindelse med kistebegravelser på Oslos gravlunder/kirkegårder
   

FAGUS Fakta 5/2011

Palle Kristoffersen og Tilde Tvedt:

Træer på kirkegårder kræver oppmærksomhed

Den største trussel mod kirkegårdens træer er hverken skadedyr eller svampe, men forkert pleje og uopmærksomhed. Overblik og respekt for de store træers kvaliteter er vejen frem.
 
Gode storstauder til off anlegg. Enkøping 2.7.2006 028

FAGUS Fakta 7/2007

Eva Vike:

Gode storstauder til off anlegg

Med storstauder mener vi høye, kraftige stauder. De med store, grunnstilte blad er mest aktuelle fordi de konkurrer best med ugras. Andre kan ha så tett og kraftig vekst at de med hell kan brukes. Aktuelle bruksområder kan være som solitærplanter, i grupper som alternativ til busker, eller i rabatter, og da gjerne i kombinasjon med lavere markdekkende vekster. Her er noen eksempler på storstauder vi med fordel kan bruke mer i bruk i anlegg.

   

FAGUS Fakta 5/2007

Odd Andersen:

Gras på vanskelige steder

Naturen leger alle sår. Når vi mennesker eller naturkreftene lager åpninger i overflaten, setter naturen straks inn tiltak for å dekke disse sårene med vegetasjon. Når det er gode vekstforhold, der alle vekstfaktorene er ideelle og det finnes en rik frøbank i jorden, vil det gå rimelig kjapt å dekke overflaten igjen. Med vanskeligere vekstforhold tar det lengre tid og vegetasjonen må da ha en annen arts- sammensetning. Gras er som oftest den viktigste plantegruppen i slike situasjoner.

   

FAGUS Fakta 6/2008

Helge Klingberg:

Kirkegården – trær og graver

Det plantes en del trær på kirkegårdene våre og vi ønsker dem velkommen. Trærne er viktige miljøfaktorer, ikke minst knyttet til kirkegårdens arkitektoniske uttrykk og besøkernes velvære.
Men det tas ikke alltid hensyn til de krav som trær stiller. Mange lider av plassmangel. Trær plantes ofte på smale striper mellom gjerde og nærmeste grav, mellom veg og nærmeste grav eller mellom gravfelt.
   

FAGUS Fakta 3/2006

Ingjerd Solfjeld:

Oppstøtting av trær

En abonnent stilte følgende spørsmål: ”Vi skal plante 10 lindetrær med stammeomkrets 12-14. Hvilken type oppstøtting bør brukes og når kan oppbindingen fjernes? Trærne vil stå forholdsvis vindutsatt til.”
   

FAGUS Fakta 1/2010

Marina Bergen Jensen et al.:

Regnbede – kreativ håndtering af regn

I mange byer har kloaksystemerne for lille kapacitet til at klare de store regnskyl. Det fører til kloakoverløb med oversvømmelser til følge. Problemerne forventes at forværres i takt med at klimaændringerne slår igennem. Ved at tilbageholde regn fra tage og belægninger på egen grund, i stedet for at sende det i kloakken, kan problemet afhjælpes. Med et ”regnbed” kan en sådan indsats oven i købet give en ekstra gevinst i form af et anderledes grønt element.
   

FAGUS Fakta 2004 7/2004

Inger Sundheim Fløistad:

Ugrasarbeid ved klargjøring av nye pantefelt

Ved etablering av nye beplantninger er det avgjørende for et godt resultat at en har fokus på tiltak for å begrense ugras allerede i planleggingsfasen. Vekstmediet må være fritt for flerårige ugras og inneholde minst mulig ugrasfrø. Like viktig er det å ikke kjøpe problemer sammen med plantene.
   

FAGUS Fakta 2/2005

Knut A. Thorvaldsen:

Dynamisk montering av natursteinbelegg med settlag av finsingel

Vi begynner å få mange års erfaring, også i Norge, ved benyttelse av dynamisk montering av natursteinbelegg hvor finsingel i fraksjoner 2-8 mm har blitt benyttet som settelag.