Faglig råd for gravferd

NFKs Faglig råd ble opprettet av Norsk forening for kirkegårdskultur i 2006, og besto av medlemmer fra organisasjoner og instanser som er relatert til sektoren. Rådet ble opprettet for å styrke kommunikasjonen med relevante organisasjoner og instanser, og virket innenfor Gravferdslovens rammer.

Fra og med 2017 er NFGs faglige råd og Gravferdsrådet er nå slått sammen til Faglig råd for gravferd.  

Representanter:

 • Norsk forening for gravplasskultur (leder og sekretær)
 • Gravplassrådgiveren
 • Fagforbundet
 • Delta
 • KA
 • Kirkerådet
 • Virke gravferd
 • Norsk bergindustri
 • Norges kirkevergelag
 • Den norske presteforening
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Det første møtet ble holdt 21. februar 2017. Der ble det enighet om et mandat for rådet, der innledningen lyder: ”Faglig råd for gravfred skal være en ressursgruppe for gravferd og en relevant arena for alle organisasjonen som deltar i rådet.” Hele mandatet kan leses her.

Det tas sikte på å møtes to ganger i året. Medlemmene av rådet fremmer saker av praktisk og prinsipiell karakter for drøfting.