Etikk og miljø

Miljø

Oversikt over utslipp fra norske krematorier finner du på Miljø-direktoratets nettsider Norske utslipp. Skriv «krematorium» i søkefeltet øverst på siden, og alle krematorier som har sendt inn rapport kommer fram.

 

Etikk

Det foreligger foreløpig ingen felles norske etiske retningslinjer for krematoriedrift.

Organisasjonen International Cremation Federation har laget egne etiske regler for kremasjon for sine medlemmer. 

Og Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) har imidlertid utarbeidet retningslinjer som vil være nyttig for oss:

Riktlinjer för krematorieverksamheten
Dessa riktlinjer ska tillämpas i verksamheten.
En nyanställd ska få ingående information om riktlinjerna.
All personal inom krematorieverksamheten ska arbeta med värdighet, respekt för den avlidna och anhöriga och utifrån etiska värderingar.
Agera alltid som om anhöriga vore närvarande.
1. Kompetens och ensamarbete
Personalen ska ha relevant utbildning och vara väl förtrogna med arbetsuppgifterna.
Gällande regler om ensamarbete ska alltid följas. Även om förutsättningar för ensamarbete föreligger bör endast den som uppnått fullgod kompetens och själv accepterar det tillåtas arbeta ensam i samband med kremering.
2. Hantering och identifiering av avlidna
Stoftet ska alltid vara kistlagt när det överlämnas till huvudmannen.
Kistan med den avlidna ska hanteras med värdighet.
Dokumenterade rutiner ska finnas för att garantera att identifiering kan ske genom hela kremationsprocessen.
3. Kremering och beredning av aska
Kremering och beredning av aska ska alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt.
Varje kremering ska utföras på ett sätt som tillförsäkrar att sammanblandning av aska från olika stoft eller förväxling av aska inte kan ske.
4. Kremering av stoft
Intyg för gravsättning av stoft eller kremering ska alltid uppvisas före det att kremering sker. För foster födda före graviditetsvecka 22 utfärdas nödvändiga intyg av aktuell sjukvårdshuvudman.
Kremering bör ske skyndsamt efter mottagandet av stoftet. Endast stoftet efter en avliden person och en dödfödd (enl. 2 kap. 3 § begravningslagen) får kremeras vid krematoriet.
5. Material
Kistor och askurnor bör vara utformade i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT). De kistor och askurnor som godkänts av SBT uppfyller högt ställda krav med avseende på bl.a. god arbetsmiljö och hållbarhet.
Angående metallföremål vid kremation gäller följande:
Beträffande personliga föremål såsom ringar, smycken och dylikt är det viktigt att dödsboet får information om att det i praktiken inte kan lämnas garantier för att metallen tillförs askurnan efter kremeringen. Vidare är det viktigt att föremål inte läggs i eller på kistan som kan innebära risk för explosion eller orsaka annan skada på personal och/eller krematorieanläggningen.
Nedan ges exempel på föremål som inte ska förekomma i eller på kistan vid kremering:
* Explosiva föremål såsom exempelvis: Alkohol, Ammunition, Batterier, Vätskor (lättantändliga), Gas (kan finnas i gymnastikskor)
* Glas
* Kolfiber (finns exempelvis i golfklubbor)
* Lättantändliga föremål såsom exempelvis plast, flaggor och tyger (avser endast på kistan)
6. Hantering av sådana delar av stoftet som inte förbränts vid kremeringen
Sådana delar av stoftet som inte har förbränts vid kremeringen ska tillföras askurnan. Om det inte kan ske, ska innehavaren av krematoriet låta förstöra delarna eller gravsätta dem inom en allmän begravningsplats (jfr. 5 kap. 6 § begravningslagen). Fram tills dess ska metalldelar som inte kan tillföras askurnan förvaras på krematoriet i ett låst utrymme.
Inga metalldelar får under några omständigheter lämnas ut till anhöriga.
7. Förvaring av aska/urna
Aska/urna ska i avvaktan på gravsättning/utlämning förvaras på ett värdigt sätt i låst utrymme.
8. Utlämnande/mottagande av aska/urna
Utlämnande av aska/urna ska ske under värdiga former och i en värdig miljö. Den som hämtar ut aska/urna ska identifiera sig och kvittera uthämtningen.
· – Om askan ska spridas i naturen ska länsstyrelsens beslut därom uppvisas.
· – Om askan ska gravsättas hos annan huvudman ska krematoriet kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut samt för att förvissa sig om att gravsättning verkligen är beställd hos mottagande huvudman.
Observera att ingen aska/urna under några omständigheter får lämnas ut om medling pågår i en tvist mellan anhöriga om var gravsättning ska ske (jfr. 5 kap. 3-4 §§ begravningslagen).
Vid mottagande av aska/urna ska kvittering ske på lämpligt sätt.
9. Tillgänglighet
Krematoriet ska i möjligaste mån vara beskaffat på sådant sätt att anhöriga kan närvara vid kremering och att studiebesök kan tas emot.
Vid alla former av externa besök får eventuell bild- och filmupptagning endast ske på sådant sätt att avlidna inte kan identifieras.