GRAVPLASSKOLEN

Det partssammensatte OU-styret i KA-sektoren har utarbeidet et tredelt kursopplegg for ansatte innen praktisk gravplassarbeid, kalt Gravplasskolen.

Målet med kursopplegget er å gi en grunnleggende innføring i de temaene man møter på i gravplassarbeidet. NFK er glade for at vårt kurs i praktisk gravplassdrift inngår som en del av dette spennende opplegget.

Kurstilbudet har følgende oppbygging:


 

Gravplasskolen 1:  Park og Anlegg

Gravplasskolens 1 tar for seg skjøtsel av gravplassanleggets grønne og grå elementer. Denne delen av kurset vil bli gjennomført som to samlinger av fire kursdager.

Samling 1: Generelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, økonomi, ressursbruk og HMS, beskjæring, generell plantekjennskap, planting og jord/jordforbedring

Samling 2: Plantekjennskap og valg av planter, busker, trær. Gress, ugress, ugressbekjempelse, fremmede arter, anleggsteknikk, landmåling, grusganger og faste dekker, maskinlære.

Godkjenning av modulen

  1. I tiden mellom samlingene skal deltagerne arbeide med en praksisoppgave utført på egen arbeidsplass.
  2. For å få godkjent Gravplasskolen 1 må man være til stede på begge samlingene og få praksisoppgaven godkjent.

Neste kurs:
1. samling 9. – 12. oktober 2018
2. samling 4. – 7. desember 2018

Mer info og påmelding her

Det er Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) som er faglig ansvarlig for denne modulen. 


 

Gravplasskolen 2:  Grunnleggende gravferdskompetanse

Denne delen av kurset tar for seg en del tema som er spesielle for arbeidet på gravplassen. Gravplasskolen 2 er delt opp i to moduler:

Modul A: Kurs i praktisk gravplassdrift

Kurset arrangeres av Norsk forening for gravplasskultur (NFG). Kurset går over fire dager.
Det neste kurset blir i Sjømannaskirkens anlegg el Campanario i Spania 21. – 26. oktober 2018

Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

For informasjon om planlagte kurs: Se Gravplassforeningens nettsider

Modul B: «En verdig gravferd for alle»

Dagskurs som tar for seg gravplassens oppgaver i et flerkulturelt samfunn og de gravplassansattes rolle i møte med nye gravskikker og tradisjoner.  Det er KA som står for dette kurset, mer info på nettsidene deres

Tema:
Bakgrunnen for endringene i gravferdsloven med styrkede muligheter for minoriteter til å ivareta sine skikker * Lovens betydning for praktisk gravplassarbeid * Kjennskap til tros- og livssynssamfunnenes gravferdspraksis.

Godkjenning av modul 2:

  1. For å få godkjent Gravplasskolen 2 må deltagerne delta på både «Kurs i praktisk gravplassdrift» og dagskurset «En verdig gravferd for alle».
  2. I tillegg må deltagerne få bestått på en kunnskapsprøve med avkrysningsoppgaver. Prøven vil kunne gjennomføres på nett, og vil ta utgangspunkt i pensumstoff gjennomgått i kursmodulene. Denne prøven vil bli gjort tilgjengelig i løpet av mars/april.

 

Gravplasskolen 3:  Møte med mennesker

Denne delen er den samme som inngår i Kirketjenerskolen. Kurset har fem deler og kan arrangeres lokalt. Temaene som tas opp er knyttet til utfordringer målgruppen blir stilt ovenfor i møte med mennesker i forskjellige livssituasjoner:

  1. Krisereaksjoner, sorg og riter
  2. Likebehandling og service
  3. Kommunikasjon, offentlighet og åpenhet
  4. Klager og kritikk
  5. Samarbeid, kollegastøtte og debrifing

Mer informasjon om «Møte med mennesker» finner du her. 
Se når neste kurs går

 Godkjenning av modul 3:

Denne modulen har ingen eksamen. Kurset avholdes lokalt, med materiell fra KA. Kirkeverge/daglig leder eller kursholder fører oversikt og sender oppmøteliste til KA, som utsteder kursbevis til hver enkelt deltaker.


 

Organisering av Gravplasskolen

Ferdigstillelsen av gravplasskolen og igangsettelsen av tilbudet har blitt ivaretatt av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.

Ansatte med fagbrev som anleggsgartnere trenger ikke ta Gravplasskolen 1. Ansatte som har fått godkjent Kirketjenerskolen I, II og III behøver ikke ta Gravplasskolen 3 – Møte med mennesker.

I forbindelse med de sentrale forhandlingene våren 2015 vil det bli vurdert om det skal gis lønnsmessig uttelling for de som har gjennomført og fått godkjent Gravplasskolen 1, 2 og 3.

 

Målgruppe for Gravplasskolen

Kursopplegget er primært rettet mot ansatte som arbeider med praktisk gravplassdrift, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte og personer som kan tenke seg et fremtidig arbeid innen gravplassektoren.

Brosjyre med mer informasjon om Gravplasskolen her

 

Ta kontakt!
Har du spørsmål om gravplasskolen, kan du ta kontakt med:

Eirik Stople
Telefon 97606969
[email protected]
[email protected]