GRAVPLASSKOLEN

Det partssammensatte OU-styret i KA-sektoren har utarbeidet et tredelt kursopplegg for ansatte innen praktisk gravplassarbeid, kalt Gravplasskolen

Målet med kursopplegget er å gi en grunnleggende innføring i de temaene man møter på i gravplassarbeidet. NFK er glade for at vårt kurs i praktisk gravplassdrift inngår som en del av dette spennende opplegget.

Kurstilbudet har følgende oppbygging:

Del 1: Park og Anlegg

Gravplasskolens 1 tar for seg skjøtsel av gravplassanleggets grønne og grå elementer. Denne delen av kurset vil bli gjennomført som to samlinger av fire kursdager.

Samling 1: Generelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, økonomi, ressursbruk og HMS, beskjæring, generell plantekjennskap, planting og jord/jordforbedring

Samling 2: Plantekjennskap og valg av planter, busker, trær. Gress, ugress, ugressbekjempelse, fremmede arter, anleggsteknikk, landmåling, grusganger og faste dekker, maskinlære.

Godkjenning av modulen

 1. I tiden mellom samlingene skal deltagerne arbeide med en praksisoppgave utført på egen arbeidsplass.
 2. For å få godkjent Gravplasskolen 1 må man være til stede på begge samlingene og få praksisoppgaven godkjent.

Neste kurs:

Pga. omstendigheter med Covid-19 er det besluttet at Gravplasskolen blir utsatt til høsten 2021.
Man kan imidlertid melde seg på allerede nå, her: https://www.soasenter.no/nettbutikk/liste-over-kurs. Opprett bruker og følg de instrukser som blir gitt.

Her er mer info om kurset: https://www.soasenter.no/kurs/kurs-2021-gravplasskolen-kurs-nr-21

Samling 1:
05.10.2021: Kl.09.00-15.30
06.10.2021: Kl.08.30-15.30
07.10.2021: Kl.08.30-15.30
08.10.2021: Kl.08.30-14.00

Samling 2:
07.12.2021: Kl.09.00-15.30
08.12.2021: Kl.08.30-15.30
09.12.2021: Kl.08.30-15.30
10.12.2021: Kl.08.30-14.00


Se: Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA) Det er dem som er faglig ansvarlig for denne modulen. 


Del 2:  Grunnleggende gravferdskompetanse

Denne delen av kurset tar for seg en del tema som er spesielle for arbeidet på gravplassen. Gravplasskolen 2 er delt opp i to moduler:

Modul A:
Kurs i praktisk gravplassdrift

Kurset arrangeres av Norsk forening for gravplasskultur (NFG). Kurset går over fire dager.

Kurs i 2020:
Høst: Uke 46

Se Gravplassforeningens kurs her 

Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling * Innføring i lover og regler, med praktiske * eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse * Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til gravplasser og krematorium

For informasjon om planlagte kurs: Se Gravplassforeningens nettsider

Modul B:
«En verdig gravferd for alle»

Dagskurs som tar for seg gravplassens oppgaver i et flerkulturelt samfunn og de gravplassansattes rolle i møte med nye gravskikker og tradisjoner.  Det er KA som står for dette kurset. Se mer på gravplasskolen.no

Tema:
Bakgrunnen for endringene i gravferdsloven med styrkede muligheter for minoriteter til å ivareta sine skikker * Lovens betydning for praktisk gravplassarbeid * Kjennskap til tros- og livssynssamfunnenes gravferdspraksis.

Godkjenning av modul 2:

 1. For å få godkjent Gravplasskolen 2 må deltagerne delta på både «Kurs i praktisk gravplassdrift» og dagskurset «En verdig gravferd for alle».
 2. I tillegg må deltagerne få bestått på en kunnskapsprøve med avkrysningsoppgaver. Prøven vil kunne gjennomføres på nett, og vil ta utgangspunkt i pensumstoff gjennomgått i kursmodulene. 

Del 3:  Møte med mennesker

Denne delen er den samme som inngår i Kirketjenerskolen. Kurset har fem deler og kan arrangeres lokalt. Temaene som tas opp er knyttet til utfordringer målgruppen blir stilt ovenfor i møte med mennesker i forskjellige livssituasjoner:

 1. Krisereaksjoner, sorg og riter
 2. Likebehandling og service
 3. Kommunikasjon, offentlighet og åpenhet
 4. Klager og kritikk
 5. Samarbeid, kollegastøtte og debrifing

 Se mer på gravplasskolen.no

 Godkjenning av modul 3:

Denne modulen har ingen eksamen. Kurset avholdes lokalt, med materiell fra KA. Kirkeverge/daglig leder eller kursholder fører oversikt og sender oppmøteliste til KA, som utsteder kursbevis til hver enkelt deltaker.


Organisering av Gravplasskolen

Ferdigstillelsen av gravplasskolen og igangsettelsen av tilbudet har blitt ivaretatt av et driftsstyre med medlemmer fra KA, Fagforbundet og Delta.

Ansatte med fagbrev som anleggsgartnere trenger ikke ta Gravplasskolen 1.
Ansatte som har fått godkjent Kirketjenerskolen I, II og III behøver ikke ta Gravplasskolen 3 – Møte med mennesker.

Lønnsmessig uttelling:

I følge Hovedtariffavtalen for Den norske kirke skal:

 • ansatte innplassert i lønnsgruppe 1, med arbeidsoppgaver på gravplass og som har fullført Gravplasskolen, gis et lønnstillegg på kr. 10 000.
 • kirketjenere (stillingskode 5137) som har fullført både Kirketjenerskolen og Gravplasskolen gis et ytterligere tillegg på kr. 5000.
 • fagarbeidere (stillingskode 5124) som har fullført Gravplasskolen, og som ikke allerede er anleggsgartner eller lignende, gis et tillegg på kr. 5000.

Målgruppe for Gravplasskolen

Kursopplegget er primært rettet mot ansatte som arbeider med praktisk gravplassdrift, men vil også være åpent for andre kirkelig tilsatte og personer som kan tenke seg et fremtidig arbeid innen gravplassektoren.

Brosjyre med mer informasjon om Gravplasskolen her

Ta kontakt!

Har du spørsmål om gravplasskolen, kan du ta kontakt med: 
Eirik Stople, telefon 976 06 969, [email protected]