Gravminnekonkur. 2017

De nordiske begravelsesskikker er under forandring, men vi har tillit til at den tradisjonelle grav med individuelt gravminner vil bestå som en begravelsesskikk også i fremtiden. Vi innbyr derfor til denne konkurranse med fokus på små gravminner til enkel kistegrav og urnegravsteder.

 

Den nordiske gravminnekultur har gjennom århundrene gjennomgått mange forandringer og gravminner avspeiler den tiden de er skapt i. Det gjelder både gravsteinens utforming og tekst. De tekniske muligheter og de tankemessige forestillinger om død og liv setter sitt preg på gravminnekulturen.

I dag opplever gravplassene i stigende grad et globalisert marked. Dette står i kontrast til en tradisjon der lokale uttrykksformer, ofte i lokale materialer og lokalt produsert, har vært med å gi den lokale gravplass en egen karakter. Nåtidens tilbud er karakterisert ved en lang rekke pre-designede modeller. De har skapt et ensartet preg og betydd en forringelse av nordisk kirkegårdskultur. Det er enkelte kunstnere og designere som har skapt nye gravminnetyper, men ingen av disse nye forslag er utbredt, og nye idéer er ikke implementert i nevneverdig omfang.

Problemstilling:

Hvordan kan verdiene fra det tradisjonelle håndverk og nytt design tilpasses nåtidens gravminner? NFKK inviterer med denne konkurransen til en gjenfortolkning av det tradisjonelle gravminne, gjerne gjennom en nytenkning i bruk av materialer, teknikker og design. Bidragene kan være enten nye kreasjoner eller basert på en omarbeiding av de gamle gravminnetyper. Det kan også innsendes forslag til nye konsepter for gravminner hvor gamle tradisjoner møter nye gravminneformer.

Vurderingskriterier:

Følgende vil bli fremhevet i vurderingen av de innsendte bidrag:

– Konsept og idé.

– Arkitektonisk og design kvalitet.

– Anvendelse av tradisjonelle fremstillings- og formgivningsteknikker.

– Lokal forankring eller andre faktorer som kan gi gravminnet relasjoner til den enkelte kirkegård.

– Forståelse av gravminnets funksjon på den individuelle grav og gravplass, og i samspill med andre gravminner og innretning generelt på eksisterende graver.

– Behandling av gravminnets livgivende innflytelse på gravplassens naturopplevelse.

– Bæredyktighet og miljøhensyn, både ved tilvirkning og destruering.

– Funksjonalitet på gravplassen, især med hensyn til behovet for å flytte gravminnet på graven hvor det skal graves.

Krav til bidrag:

Bidraget skal inneholde en skriftlig fremstilling med tegninger, der det fremgår hvorfor deltageren har valgt et bestemt materiale/ konsept. Det skal også være tydelig og klart hvordan deltageren er kommet frem til sitt bidrag, og hvordan forslaget kan ses som et svar på konkurransens spørsmål og kriterier.

– Bidragene sendes på skandinavisk eller engelsk.

– Idéene skal innsendes i pdf-format på CD-rom eller minnepinne. Den digitale presentasjon skal utgjøre et omfattende grunnlag for juryens vurdering.
Ovenstående materiale skal være NFKK i hende senest den 01.12.2016 og sendes til Garnisons Kirkegård, Dag Hammarskjölds Alle 10, 2100 København Ø, att: Klaus Frederiksen, Merket NFKK.

– På bakgrunn av de innsendte tegninger, pdf-format, CD-rom eller minnepinne utvelger juryen 6-10 bidrag som vil gå videre i konkurransen.

– Deretter må de uvalgte bidragsytere fremstille gravminnet i en 1:1 ferdig modell som stilles til rådighet for den avsluttende bedømmelse, samt utstillingen under kongressen.
Gravminner skal være sendt/levert på Garnisons Gravplass Dag Hammarskjölds Alle 10, 2100 København Ø, att: Klaus Frederiksen, Merket NFKK, senest 01.04.2017.
De vil deretter bli oppsatt på hvert sitt gravsted for ytterlige bedømmelse. Deltagerne skal utvikle en visjon for sitt bidrag – og hvordan det imøtekommer de satte krav. Det enkelte bidrag skal ledsages av bidragsyterens visjoner.

Bidrag kan innsendes anonymt. I så tilfelle skal det vedlegges en forseglet konvolutt med bidragsyterens navn og kontaktopplysninger. Konvolutten vil kun bli åpnet hvis bidraget blir tatt ut til å delta i det avsluttende forløp. Deltagerne er alene ansvarlige for e-post/post-forsinkelser eller andre praktiske problemer i forbindelse med innlevering av materiellet.

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for alle, men henvender seg primært til steinindustrien, designere, billedhuggere, kunstnere og andre som arbeider faglig og praktisk med gravminner; herunder fagfolk tilknyttet gravplasser. Alle innsendte bidrag skal inneholde bidragsyterens CV.

Tidsfrister:

Frist første fase: tekst og tegninger innsendes senest 01.12.2016
Frist andre fase: Det ferdige 1:1 gravminne leveres senest 01.04.2017

Hver av de bidragsytere som velges ut fremstiller og leverer gravminnet innenfor den satte tidsfristen på Garnisons Kirkegård, Dag Hammarskjölds Alle 10, 2100 København Ø, den 01-04-2017 kl. 11.00, vil få tildelt 2.500 Dk. Kr. som delvis dekning av utgifter.

Premier:

  1. Premie 25.000 Dk. Kr.
  2. Premie 10.000 Dk. Kr.
  3. Premie 5.000 Dk. Kr.

1.-3. premien vil bli offentliggjort på NFKK’s kongress, som finner sted i København fra den 6-8. september 2017.

Ytterlige henvendelse kan rettes til NFKK v/styrets representanter

Norge: Inghild Hareide Hansen
Sverige: Jan Olov Andersson
Finland: Ralf Lillfors
Island: Thorstein Ragnarsson

 

Med vennlig Hilsen
Klaus Frederiksen
Ordfører
NFKKs nettside: www.nfkk.eu