Egnet jord for kistegraver

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har utarbeidet to rappo0rter om egnet jord for kistegraver:

 

Den første rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer per våren 2020 og tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter, og dagens anbefalinger.

Rapporten konkluderer med muligheter og utfordringer fremover relatert til klima, praktisk gjennomføring av gravplassoppbygging, og behovet for videre arbeid innen fagområdet.

Nedbrytningsforhold på gravplasser
v/Inghild H. Økland & Trond Knapp Haraldsen
Divisjon Miljø og naturressurser, avdeling Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi

 

Mange kommuner har et behov for å utvide sin gravkapasitet ved utvidelse av gamle gravplasser
eller etablering av nye, for å overholde Gravferdsloven § 2, om å alltid ha ledige graver til 3 % av
sin befolkning.

Ved anleggelse av gravplasser og nye gravfelt er det observert svært ulike løsninger
for jord og drenering, og varierende funksjon og egnethet deretter. Årsaken til dette er manglende
krav og spesifikasjoner til jordtyper for kistegraver og urnegraver. Geotekniske veiledere har derfor
sprikende innhold og kvalitet.

Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» har engasjert
NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravferdsforskriften
og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass
v/Inghild Halvorsen Økland