Faglig råd for gravferd

En møteplass for mange av aktørene i sektoren

I 2006 opprettet Norsk forening for kirkegårdskultur et Faglig råd med medlemmer fra forskjellige organisasjoner og instanser i sektoren. Hensikten var å styrke kommunikasjonen mellom relevante organisasjoner og instanser. Imidlertid eksisterte det også et gravferdsråd, og disse to rådene overlappet i stor grad hverandre både i oppgaver og representasjon.

I  2017 ble derfor disse to rådene slått sammen til er Faglig råd for gravferd.

Det første møtet ble holdt 21. februar 2017. Der ble det enighet om et mandat for rådet, med slik innledning: Faglig råd for gravferd skal være en ressursgruppe for gravferd og en relevant arena for alle organisasjonen som deltar i rådet.” Hele mandatet kan leses her mandat pr. 23.02.2017.

Rådet møtes normalt to ganger i året. Rådets medlemmer fremmer saker av praktisk og prinsipiell karakter for drøfting.

Representanter:

 • Norsk forening for gravplasskultur (leder og sekretær)
 • Faggruppe gravplass, statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Fagforbundet
 • Delta
 • KA
 • Kirkerådet
 • Virke gravferd
 • Norsk bergindustri
 • Norges kirkevergelag
 • Den norske presteforening
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Bilde fra møtet 21.2.2017: Fra venstre: Espen Hjelmås, (Norsk Bergindustri), Ole Johannes Huuse, (Presteforeningen), Gunnar Hammersmark, (Virke gravferd), Åse Skrøvset, (Gravplassrådgiver), Bjarne Kjeldsen, (Fagforbundet), Inghild Hareide Hansen, (Norsk forening for gravplasskultur), Jørund Østland Midttun, (Kirkerådet), Grete Dihle, (Norges kirkevergelag), Tormod Lystrup, (Delta), Anne Sender, (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn). Øystein Dahle, (KA), var ikke tilstede da bilde ble tatt. (Foto: Eirik Stople)