krematorievirksomhet i norge

Rapporten Kremasjonsvirksomheten i Norge, bestilt av Norsk kremasjonsstiftelse og skrevet av Bjarne Kjeldsen Rapporten sendes ut med Gravplassen nr. 1-2022, men rapporten kan også leses her

Norsk kremasjonsstiftelse har ønsket en kartlegging av dagens krematoriestruktur og å sette søkelyset på fremtidige behov i Norge. Det overordnede formålet med kartleggingen var å kunne legge til rette for reell valgmulighet, dvs. likestilling mellom kistegravlegging og kremasjon og dermed å sikre alle innbyggeres rett til kremasjon.

Stiftelsen engasjerte Bjarne Kjeldsen til å utarbeide en rapport, og i arbeidet har det vært samarbeid med Norsk forening for gravplasskultur, KA. Fagsjef gravplass hos statsforvalteren i Vestfold og Telemark var involvert i det innledende arbeidet, da de så behovet for å synliggjøre utfordringene for krematoriedrift i hele landet.

Bjarne Kjeldsen presenterte rapporten på NFG sine krematoriefagdager i desember. Senere har vi gjort en innspilling som bygger på den, der han presenterer rapporten og dens hovedpoeng:
Se Bjarne Kjeldsens gjennomgang her

Hensikten med rapporten er å tydeliggjøre krematorievirksomhetens samfunnsoppdrag og det kritisk svake grunnlaget krematoriedriften har når det kommer til lovverk, økonomisk struktur og helhetlig organisering. Dette får blant annet konsekvenser for innbyggeres rettigheter i forbindelse med gravferd og den helhetlige beredskapen lokalt og regionalt.

 

Norsk kremasjonsstiftelse, opprettet i 1889, hadde som formål å gjøre kremasjon og kistebegravelse likestilte, både økonomisk og i lovverket. I dag, 133 år etterpå, er saken fremdeles ikke løst!

Målsetning for perioden 2017 - 2019 var bl. a å arbeide for økonomisk likestilling mellom kremasjon og kistegravlegging, og å arbeide for en framtidig krematoriestruktur som imøtekommer innbyggernes behov for kremasjon.

Det har resultert i denne rapporten, som sendes til mange instanser.

Rapporten peker på hva som må til for å få dette på plass. Det er ikke tilstrekkelig at utbygging av krematoriene er avhengig av lokalt initiativ, det må settes i en nasjonal sammenheng.