Vinnere av årets beste 2022 er kåret!

Årets beste vegetasjonsbruk på gravplassen

Vestre gravlund i Oslo gikk av med seieren i konkurransen om beste vegetasjonsbruk. Se bilder fra Vestre og de andre som deltok i konkurransen.

 

Se bilder fra disse to gravplassene, og de andre som deltok i konkurransen

1. plass: Vestre gravlund i Oslo  

Juryens begrunnelse:

Med sine 243 dekar er Vestre gravlund Norges største gravplass. Gravplassen ble opprinnelig opparbeidet etter byarkitektens planer og den ble innviet i 1902. Senere er gravplassen utvidet, særlig i 1920- og 1930-årene med siste utvidelse i 1980.

Vestre gravlund er et historisk grøntanlegg. Vegetasjonen viser samtidig trender innenfor plantevalg de siste 120 årene. Her er det viktig å forvalte og skjøtte anlegget med respekt og verdighet og ved bevisste plantevalg når noe skal erstattes.

Dette er gjort på en svært god måte ved å bevare de historiske kvalitetene samtidig som det tilføres nye elementer som et komplement. De nye elementene gjenspeiler vår tids utfordringer med klimaforandringer og tap av naturmangfold. Anlegget skjøttes på en måte som øker det biologiske mangfoldet. Her kan det blant annet nevnes at flere av de ettårige beplantningene er byttet ut med staudebeplantning og reduserer med dette både plastavfall, vanningsbehov og skjøtselsbehov. Det er i tillegg anlagt flere blomsterenger og det er satt tidligblomstrende løk for å støtte opp under pollinerende insekter, også de som våkner ekstra tidlig på våren.

På Vestre gravlund er det mange gamle trær i forskjellige stadier av livssyklusen. Trærne utgjør en stor del av gravlundens karakter, og de forskjellige treslagene som utgjør alléene på gravplassen er med på å gi variasjon i de ulike delene av anlegget. Gravplassen har vært opptatt av å ta vare på trærne helt frem til de er døde, og feller ikke trær med mindre de utgjør en fare for omgivelsene. Trær i forskjellige livsfaser speiler også livet og døden på en symbolsk måte nettopp på en gravplass. Ved felling av døde trær legger de gjerne stammene ned i landskapet slik at nedbrytningen kan skje på stedet til glede for blant annet insekter. I løpet av de siste årene har alléer også blitt erstattet og nyplantet.

Vestre gravlund har et stort artsmangfold, og med gjennomtenkt og god forvaltning og skjøtsel har dette historiske anlegget ivaretatt arven og samtidig bidratt med nytenking og bærekraftig utvikling.

 

2. plass: Tiller gravlund i Trondheim

Juryens begrunnelse:

Tiller gravlund ligger sør for Trondheim sentrum. Den består av en eldre del (41000m²) og en ny utvidelse på om lag 28000m².

Ved utvidelsen av Tiller gravlund er det en god helhetstanke rundt plassering av vegetasjonen og det er stor variasjon i bruk av ulike arter. Det er prydgress, bregner, løker, stauder, busker, bar- og løvtrær. Store buskfelt skaper en ytre naturlig innhengning av gravlunden. Videre brukes busker, stauder og trær som rominndelende element og buffersone mellom vegnettet og gravfeltene. Gravfeltene med gressplen innrammes med vegetasjon i bunn-, busk- og tre-sjikt. Det store åpne arealet, sett fra fugleperspektiv, oppleves på bakkenivå som små intime rom. Rom fylt med ro, fred og stillhet, og rom til ettertanke for de etterlatte.

 

Stauder, busker og trær er valgt med omtanke for det biologiske mangfoldet, for variasjon gjennom året og som en nytelse for alle sanser. Her er det opplevelser for syn- og luktesansen, smaksløkene og hørselen. Staudesortene er valgt med henblikk på å tiltrekke seg ulike insekter. Flere av staudene er spiselige og flere av buskene og trærne er matnyttige, som rips, solbær, aronia, rognbær, kirsebær og pære. De lokker til seg insekter, fugler, firbeinte dyr og mennesker som nyter godt av dette gjennom sommer- og høsthalvåret. Ansatte oppfordrer besøkende til å plukke bær og barnehagebarn, skolebarn, etterlatte og nonner fra Birgittaklosteret er stadig å se innimellom bærbuskene på gravplassen.

 

Ved Tiller gravlund har de i tillegg egen kompostkonteiner, hvor planteavfallet kvernes og komposteres og gjør at Tiller gravlund er selvforsynt med jord og bidrar med jord til andre gravplasser, både ved etablerte anlegg og ved nyetablering.