Jordrapport

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass – versjon 2.
Forfatter: Inghild Halvorsen Økland og Trond Knapp Haraldsen, NIBIO
Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» engasjerte NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravplassforskriften og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.