Egnet jord for gravplass

Studie fra Trondheim om gjenbruksgraver

Trondheim har siden 2010 jobba med forskjellige problemstillinger for å finne hva som skal til for å få en nødvendig nedbryting i gravene.

På fagdager 2022 la Kristian Svardal fram en oversikt over hva de i samarbeid med SINTEF kom fram til.

Les mer her:

Trondheim:
Hvilke kriterier er viktige for nedbryting av gravinnhold

 

 

 

 

SINTEF:
Nedbryting og forråtnelse av døde mus
– Effekt av jord, vann og luft (oksygen) på hastigheten av prosessene

 

 

 

 

 

 

 

 

NIBIO(Norsk institutt for bioøkonomi) har utgitt to rapporter i prosjektet Egnet jord for gravplass. Flere forventes å komme.

2020-nibiorapport-6-70-20-nedbrytningsforhold-pa-gravplasser

Nedbrytningsforhold på gravplasser

En sammenfatning av faglig kunnskap og NIBIOs konsultasjonsgrunnlag for egnet jord til kistegraver våren 2020

v/Inghild H. Økland & Trond Knapp Haraldsen
Divisjon Miljø og naturressurser, avdeling Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi

Prosjektet «Egent jord til kistegraver» har som mål å finne korrelasjon og sammenhenger mellom god
nedbrytning av kiste med innhold, og ulike jordtyper. Denne rapporten sammenstiller faggrunnlag og erfaringer
per våren 2020. Rapporten tar for seg krav fra Gravferdsforskriften, dagens kunnskap om bevaring og
nedbrytning av menneskekroppen, jordfagling kunnskap som påvirker funksjon i kistegravjord, empirisk
kunnskap og NIBIOs erfaringer fra tidligere prosjekter, og dagens anbefalinger. Rapporten konkluderer med
muligheter og utfordringer fremover relatert til klima, praktisk gjennomføring av gravplassoppbygging, og
behovet for videre arbeid innen fagområdet.

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass
v/Inghild Halvorsen Økland

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass

Mange kommuner har et behov for å utvide sin gravkapasitet ved utvidelse av gamle gravplasser
eller etablering av nye, for å overholde Gravferdsloven § 2, om å alltid ha ledige graver til 3 % av
sin befolkning. Ved anleggelse av gravplasser og nye gravfelt er det observert svært ulike løsninger
for jord og drenering, og varierende funksjon og egnethet deretter. Årsaken til dette er manglende
krav og spesifikasjoner til jordtyper for kistegraver og urnegraver. Geotekniske veiledere har derfor
sprikende innhold og kvalitet. Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» har engasjert
NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravferdsforskriften
og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass.