Lovverk og rundskriv

God kunnskap om hvilke lover regler som gjelder på gravplassen er nøkkelen til god forvaltning.

Lovverk for forvaltning og drift av kirkegårder

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven)

Om hvor gravlegging skal skje, rett til grav, hvem som har rett til å sørge for gravferden, frist for gravlegging, feste av grav mv. Siste endring pr 1/1-2021

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassforskriften)

Forskriften gir utfyllende bestemmelser til gravferdsloven, bl. om hvordan gravplassen skal innrettes, tekniske krav, forskjellige gravtyper og -størrelser, gravdybde, gravminner, bruk av krematorium og behandling av askeurner.

Utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter   pr desember 2023

Regional gravplassmyndighets forslag til lokale gravplassvedtekter. Det skal bl.a. vedtas lokalt hvor lang fredningstid og festetid det skal være, gravplasstilhørighet, hvor gravminnet skal stå,  mm.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)

Om alminnelige regler om saksbehandlingen, habilitetskrav, saksbehandlingsregler, enkeltvedtak, klageadgang mv.

 

Rundskriv og brev fra departementet o.a.

Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø

(Rundskriv T-3/00 av 18.12.2020)
Kap. 3 i rundskrivet omhandler kirkegårder og gravminner.
Nettstedet Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge.

Forskrift om krigsgraver 

(Rundskriv V-9N/2015 fra Kulturdepartementet 13.04.2015)
Forskriften gjelder fra 1. mai 2015, og er hjemlet i gravferdslovens § 23a andre ledd som fastsetter at departementet kan gi nærmere regler om forvalting og vedlikehold av krigsgraver, krigsgravplasser og krigsminnesmerke. Dette innebærer omlegging fra dekking av utgifter til vedlikehold etter regning til ei ny ordning for tilskudd.

Informasjonsskriv om klede og gjenstandar i kista ved gravlegging og kremasjon

(Rundskriv P-2/2012 av 15.02.2012)
Departementet har på bakgrunn av innspel frå Gravferdsrådet utarbeidd eit informasjonsskriv om bruk av klede og gjenstandar i kista i samband med gravferd og kremasjon. Nokre klestypar kan skape liknande problem som ved ”plastgraver”, sjå rundskriv V-18N 2008 Plastgraver – ei orientering. I samband med kremasjon er det viktig at det ikkje er noko i kista som kan medføre fare for personalet, miljøet eller omnen.

Veiledning vedrørende saker om spredning av aske

(Rundskriv P-8/2012 av 18.12.2012)
Departementets veiledning til Fylkesmennenes behandling av søknader etter gravferdsloven § 20 annet ledd om spredning av aske. Omhandler sted for spredning, frist for gjennomføring og kontrolltiltak, og formkravene, altså hvem som kan få innvilget askespredning mv. Se også Kirkerådets rundskriv 1-2013 om askespredning

Definisjon av begrepet «virksomme på stedet»

(Brev av 30.03.2012)
Svar fra kirkedepartementet til Bergen kirkelige fellesråd om hvem som skal kalles inn til drøftingsmøte jfr § 23: «Det skal ikke sondres mellom registrerte og uregistrerte trossamfunn, men heller legges vekt på at det er de tros- og livssynssamfunn som faktisk med noen regularitet forretter ved gravferder i vedkommende kommune som har behov for å møte den lokale gravferdsmyndigheten.»

Opplysninger om dødfødte barns grav  

(Rundskriv V-18 B/2006 av 24.04.2006)
Om hvordan man forholder seg til tidligere tiders praksis med å legge dødfødte barn anonymt i en annens grav. Hvilke opplysninger man kan gi pårørende til barnet, og til fester av det aktuelle gravstedet. 

Gravlegging og utlevering av av askeurner

(Rundskriv V- 11B/2004 av 17.03.2004)
Innskjerping av gravferdsmyndighetenes anledning til å vente med å gravlegge urna, og hvilke krav som skal stilles for utlevering av urna.

Overføring av festerett til gravsted

(Rundskriv V-4B-2004 av 15.01.2004)
Veiledning i saksbehandling ved overføring av festerett for gravstad etter festers død. Ved uenighet mellom etterlatte avgjøres saken ved at kommunen fatter et enkeltvedtak til fordel for en av partene.

Forlengelse av gravfeste – hvem kan inngå kontrakt?

(Brev av 08.12.2003)
Svar på spørsmål fra Rana kommune om andre kan overta graven etter at festet har gått ut. Svaret fra Dep er ja, fellesrådet kan feste bort graven til en annen som ønsker å holde den i hevd.

Annen veiledning

Sosi gravplass

I forskriftene til Gravferdsloven § 4 står det: Ved anlegg, utvidelse eller vesentlig endring av gravplass skal gravplassen, hvert gravfelt og hver grav ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI). Gravene bør være stedfestet ved hjelp av koordinater og skal være forankret i marken med gravfeltfastmerker, som regel minst fire for hvert gravfelt. Graver skal kunne påvises entydig, enten direkte ved hjelp av koordinater eller ved utmål fra gravfeltfastmerkene.

Luftstrekk over gravplass

(Informasjonsskriv fra Gravplassrådgiveren 03.02.2017)
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset har i samarbeid med DSB (Direktorat for Samfunnssikkerhet og beredskap) laget et informasjonsskriv om luftstrekk over gravplasser; hvordan bestemmelsene i forskrift til gravferdsloven og el- tilsynsforskriften som omhandler dette skal forstås.

Veiledning for anlegging av navnet minnelund

(Informasjonsskriv fra Gravplassrådgiveren oktober 2015)

Veileder om gravlegging uten kiste

(utarbeidet av KA, mai 2015)
Med endringene i Gravferdsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2013, ble det åpnet for dispensasjon fra kistepåbudet i § 28. Eventuell gravlegging uten kiste vil på flere måter legge press på den lokale forvaltningen. Praktiske rammebetingelser og hensynet til ansatte blir sentrale problemstillinger her. KA har nå utarbeidet en veileder vedrørende slik gravlegging. Her belyses blant annet tema knyttet til saksbehandling, medbestemmelse og HMS.