Faglitteratur

Her ligger forskjellig type faglitteratur. Alle som er presentert nedenfor kan leses digitalt

NIBIO_Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass_Versjon 2_2022-1, forside

Veileder for geoteknisk vurdering ved anleggelse av gravplass – versjon 2

Rapport på 24 sider, 2022
Forfatter: Inghild Halvorsen Økland og Trond Knapp Haraldsen, NIBIO
Styringsgruppen i prosjekt «Egnet jord til kistegraver» har engasjert NIBIO for å utrede en veileder til grunnundersøkelser, som skal dekke manglene i gravplassforskriften og sørge for en mer enhetlig vurdering av områders egnethet som gravplass. Rapporten er nå klar i ny versjon
Den finnes i digital utgave, til fritt bruk.

Trossamfunnsgravplasser

Trossamfunnsgravplasser

Hefte på 16 sider i A4-format, 2021
Forfatter: Helge Klingberg
I tillegg til den offentlige forvaltningen av gravplasser, kommer en del private gravsteder og et lite antall gravplasser som er etablert i medhold av trossamfunnslovgivningen. Det vil si gravplasser for enkelte registrerte trossamfunn utenom Den norske kirke. I alt dreier det seg om ca. 25 anlegg hvorav de fleste er nokså gamle og en del av dem er ute av bruk. De er fordelt over hele landet, fra Alta i nord til Kristiansand i sør.
Merknad fra Klingberg i etterkant: Det viser seg at det mangler en gravplass i dette heftet, nemlig Tromsø katolske gravlund. Jeg fikk først opplyst at den er en del av Tromsø gravlund, men det er altså feil. De ligger helt inn til hverandre.
Den finnes i digital utgave, til fritt bruk.

Verneplan for gravplass. Veileder fra Gravplassrådgiveren 2018

Verneplan for gravplass. Veileder fra Gravplassrådgiveren 2018

Hefte på 72 sider i A4-format, 2018
Prosjektleder L.ark ph.d. Rannveig Søndergaard Holm, rådgiver dosent Kirsten G. Lunde, medarbeider Naturviter Rune Solvang.
Gravplasser er i en særstilling som kulturminne, veilederen viser hvordan man vurderer hva som har verneverdi og hvilke strukturer og elementer som skal tas vare på.
Den finnes i digital utgave, til fritt bruk.

Kirsten Lunde -Kremasjon og gravformer for aske - forside

Kremasjon og gravformer for aske

Hefte på 96 sider i A4-format, 2017
Av Kirsten G. Lunde, dosent ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås). Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kremasjonsstiftelse og Institutt for landskapsplanlegging ved NMBU. Utgitt av Norsk forening for gravplasskultur
Den finnes i digital utgave, til fritt bruk.

Historien 

Bok på 56 sider
Forteller historien om foreningen som ble stiftet i 1966 under navnet Landslaget for kirkegårdskultur.
Inneholder også oversikt over tillitsvalgte gjennom årene, kurs og landsmøter/fagdager, publikasjoner, sekretariat og utvalg. Boka kan leses her

Kirkegårdens dag

Tipshefte på 12 sider.
Tips og veiledning til hvordan man organiserer en «Kirkegårdens dag»
Utfordning til myndigheter og organisasjoner som steller med lokalhistorie og annet kulturarbeid til å rette blikket mot kirkegården som kultursted. Som en del av vår kulturarv sier den mye om forgangen historie! Heftet kan leses her

Gravminner i Gudbrandsdal

Hefte på 24 sider
Redaktør: Aud Wefald
Forfattere: Fylkeskonservator Arnfinn Engen, kirkegårdskonsulent Helge Klingberg og Aud Wefald
Presentasjon av gravminner i den regionen i landets mest særpregete gravutstyr; Gudbrandsdalen. Kan leses her

Idékonkurranse om formgiving av gravminner

Hefte på 48 sider
Presentasjon av premierte utkast i Kirkegårdsforeningens idekonkurranse i 1993.
Det var 517 innleverte utkast, og 35 av dem ble premiert eller fikk hederlig omtale. Kan leses her

Front Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder

Utvidelser og nyanlegg av kirkegårder

Rapporten er utsolgt på papir.
Utvidelser og nyanlegg kan leses her
Redaktør Carl Wilhelm Tyrén. Forfattere: Kirkeverge Erik Rune Hagen, l.ark Per André Hansen, avdelingsdirektør Tom Hoel, kirkegårdskonsulent Helge Klingberg, jordskiftekandidat Jan Lunde, l.ark. Geir Pettersen, siv.ark. Carl Wilhelm Tyrén og l.ark Aud Wefald.
Byggherrehåndbok for utvidelser og nyanlegg av kirkegården, og klargjøring av hvilket ansvar og hvilke plikter som påhviler kirkelig fellesråd som «tiltakshaver»
Utsolgt.

Front Drift og vedlikehold av kirkegårder, rapport

Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader

Rapport på 31 sider, 1993
Prosjektleder professor Egil Gabrielsen, NLH, Ås
Rapporten er laget av  NLH og Institutt for landskapsplanlegging, i samarbeid med, og med støtte fra, Landslaget for kirkegårdskultur.
Rapporten er basert på innsamlede data om tidsforbruk for arbeidsoppgaver i kirkegårdsdriften. Registreringer av timer ble gjort av arbeidere ved 24 kirkegårder i 13 kommuner rundt i landet. Behandling av disse dataene har gitt en snitt-tidsforbruk for gravlegging og vedlikehold av anlegget. Utsolgt
Rapporten «Drift og vedlikehold av kirkegårder, arbeidsforbruk og kostnader» kan leses her

Rapport jern-gravmæler i Østfold Tor Hernes 2016.

Rapport jern -gravmæler i Østfold

Tor Hernes 2016.
Les rapporten her

Front Nytte-kostnadsanalyse kiste-krem

Nytte/kostnads-analyse av kistebegravelse og kremasjon

Nytte/kostnads-analyse av kistebegravelse og kremasjon
v/Siv Linette Grann g Ida Rødahl Lie

Denne selges ikke, men kan leses her.

Kremasjon i Norge Hans Hadders artikkel Cremation i Norway: Regulation, changes and challenges. Her drøfter Hadders utviklingen av den moderne kremasjonen i Norge. Han er særlig opptatt av hvordan kristne, sekulære og hinduer på ulike vis ivaretas i et kremasjonsvesen som er underlagt et strengt lovverk.

Kremasjon i Norge

Hans Hadders artikkel Cremation i Norway: Regulation, changes and challenges.
Her drøfter Hadders utviklingen av den moderne kremasjonen i Norge. Han er særlig opptatt av hvordan kristne, sekulære og hinduer på ulike vis ivaretas i et kremasjonsvesen som er underlagt et strengt lovverk.
Hans Hadders er utdannet sykepleier, har hovedfag i sosialantropologi og en PhD i samme fag fra Universitetet i Trondheim.
Hans har også erfaring som sykepleier ved Seksjon Lindrende Behandling ved St Olavs Hospital (fra 1994–1998, samt 2003), og har arbeidet ved sosialantropologisk institutt ved NTNU som lektor i tre år. Arbeider nå ved sykepleieutdanningen ved høgskolen i Sør-Trøndelag.