Anbefalte urner og kister

Se oversikter og informasjon her

Her er en oversikt over de modellene av kister og urner som oppfyller SKUs kravspesifikasjon:

Merk: Fabrikkproduserte kister og urner som ikke er vurdert og anbefalt av SKU kan benyttes i det norske markedet. Det vil da være opp til den lokale gravplassforvaltningen eller krematoriet og hente inn nødvendig dokumentasjon og vurdere om kisten eller urnen er i samsvar med lover og regler.

Andre oversikter:

Informasjon om bruk av morspose:

Det er viktig at benyttede morsposer (likposer) er nedbrytbare og at de kan kremeres uten at det medfører komplikasjoner. SKU har vurdert følgende produkt som å oppfylle disse kriteriene:
«Likpose C-åpning, hvit, kraftig, nedbrytbart biomateriale PEVA»
Etter det SKU kjenner til leveres produktet av: Trostrud-Freno, Bentzen og SIBI.
Andre produkter: Leverandører som eventuelt tilbyr annen type morspose enn overnevnte bes informere SKU om dette.
Ny funksjon i Ecclesia: I fagsystemet Ecclesia (digitalt gravregister mm. som benyttes av mange forvaltninger) er det nå lagt inn funksjon hvor man kan registrere i hvilke graver det er benyttet morspose.

Grunnlag for godkjenning

Lovgrunnlaget finnes i Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften):

§ 29. Krav til kiste

Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal være nedbrytbart i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og skal dessuten kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn. Ved innsetting i kremasjonsovn skal kiste tidligst antenne etter 10 sekunder ved en temperatur på 700°C.

       Kiste skal være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være lengre enn 230 cm, bredere enn 78 cm og høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal være minst fire føtter med høyde 5 cm.

       Kiste skal ha lokk som skal være falset. Det skal kunne festes sikkert til kisten og dessuten være lett avtagbart. Kistelokket skal tåle en manns belastning, dvs. 1100 N fordelt på 300 x 100 mm flate. Kiste skal tåle belastningen ved normal gjenfylling av grav. Kistens bunn skal være vanntett.

       Kiste med innvendig svøp og fyllstoffer skal ikke gi mer enn 1 liter ukomprimert aske.

       Når hensynet til sikkerhet ved krematoriet eller andre særlige grunner tilsier det, kan krematoriemyndigheten fravike dimensjonskravene i annet ledd eller stille krav til kiste utover det som fremgår av bestemmelsen.

§ 31. Krav til askeurne

Askeurne skal være forarbeidet av organisk materiale og være nedbrytbar i jord innen den fredningstid som gjelder for gravplassen, og urnen skal være av slik kvalitet at den tåler vanlig håndtering og forsendelse i posten.

       Askeurne skal ikke være mer ennn 40 cm høy, 25 cm bred og 25 cm lang. Ifyllingsåpningens diameter skal være minst 63 mm.