Årets beste

Hvert år kåres "Årets beste" på forskjellige områder på gravplassen

Årets beste-pris 2023:
Livssynsåpne seremonirom

Frist

01.05.2023

Premie

Diplom og 10 000 kroner.

Kriterier

Generelle kriterier for prisen

 • heve kvaliteten for brukerne av gravplasser, kapell og krematorium
 • bringe nyskapning inn i norsk gravplasskultur
 • være bærekraftig
 • være forankret i egen virksomhet og i Norsk forening for gravplasskulturs formål
 • forvalter av seremonirommet må være medlem av Norsk forening for gravplasskultur

Spesielle kriterier for årets pris

 • ha god estetisk utforming og høy kvalitet i materialbruken
 • ha funksjonelle og brukervennlige løsninger
 • oppleves som inkluderende og livsynsåpent i utforming og utsmykning – både innvendig og utvendig
 • være tilpasset slik at ulike tros- og livssynssamfunns gravferdsseremonier, samt gravferdsseremoni som ikke er knyttet til ett bestemt livssyn, kan gjennomføres på
  en verdig måte
 • ha gode løsninger for variasjon i symbolbruk, eksempelvis flyttbare religiøse symboler
 • ved endringer av eldre bygg er kulturminneverdier godt ivaretatt

Krav til innlevert materiale

1. plan- og arkitekttegninger eller skisser
2. god bildedokumentasjon som illustrerer byggets eksteriør og interiør
3. beskrivelse av seremonirom i forhold til oppsatte kriterier

Prosess og frister

 1. Frist for innlevering av forslag: 01.05.2023 
 2. Forslag* sendes [email protected]
 3. Utdeling av prisen på årets fagdager i Tromsø

*Merk: Hvis bildene er lagt inn i et dokument, ber vi om at de i tillegg sendes separat. Da er det lettere for juryen å se dem i større format. Blir filene for store kan de eventuelt sendes via filemail.com

Kriterier for utskrift

Vinnere av prisen tidligere år:

Prisen for å fremme norsk gravplasskultur stiftet I 2018. Hvert år vedtar styret ett nytt tema, og her er tema og de som har fått prisen til nå:

2022: Vegetasjon på gravplassen
Vinner Vestre gravlund, Oslo. Se mer her

2021: Driftsbygning med driftsareal 
Vinner Voie gravplass, Kristiansand. Se de tre beste i 2021

2020:  Gravplassens inngjerding og porter.
Vinner Enebakk for granhekken på Enebakk kirkegård. Se de tre beste i 2020

2019:  Navnet minnelund.
Vinner Alstadhaug i Levanger. Se de tre beste og resten av de nominerte i 2019

2018:  Nettsider
Vinner Sandnes kommune