Vedtekter

Vedtekter for Norsk Forening for Gravplasskuktur
– Gravplassforeningen –

Vedtatt av årsmøtet 13.06.2017

§ 1 Navn

Norsk forening for gravplasskultur – Gravplassforeningen – er en ideell uavhengig forening.

§ 2 Formål

Norsk forening for gravplasskultur skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.

§ 3 Virksomhet

Foreningens formål søkes nådd gjennom:

 • Kurs og fagdager
 • Utgivelse av tidsskrift eller tilsvarende medlemsrettet fagorgan
 • Faglig råd, bestående av medlemmer fra organisasjoner og instanser som er relatert til sektoren, for å styrke kommunikasjonen med relevante organisasjoner og instanser
  Krematorienettverk bestående av representanter for et representativt utvalg av krematoriene, for ivaretakelse av spørsmål knyttet til kremasjon og krematoriedrift
 • Utviklings- og informasjonsarbeid, rådgivning, faglitterære utgivelser og informasjonstjenester
 • Samarbeid med andre nasjonale og nordiske organisasjoner i tråd med foreningens formål

§ 4 Medlemmer

Følgende kan være medlemmer:
– Kirkelige fellesråd og kommuner
– Selskap, råd og organisasjoner
– Enkeltpersoner

Utmeldelse av Norsk forening for k gravplasskultur skjer skriftlig. Medlem som tross krav ikke har betalt kontingent i ett år regnes som utmeldt.

§ 5 Styret

Norsk forening for gravplasskultur ledes av et styre på fem medlemmer.

Styrets leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges av årsmøtet.  Styret konstituerer ellers seg selv.
1.vararepresentant møter fast og har og uttalerett i styret.

Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg med den myndighet og det ansvar styret gir utvalget.

Styret innkalles til møte når lederen finner det påkrevet eller minst to styremedlemmer anmoder om det. Skriftlig møteinnkalling med saksliste sendes styremedlemmene med minst sju dagers varsel.

Styrevedtak skjer med vanlig stemmeflertall. Det er stemmeplikt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styreleder representerer foreningen, sørger for innkalling til møter og leder disse. Har leder forfall overtar nestleder plikter og rettigheter.

§ 6 Styrets oppgaver

Styret er ansvarlig for å lede Norsk forening for gravplasskultur etter de vedtekter som foreligger, og etter særlige beslutninger på årsmøte.

Styret skal forvalte foreningens midler i samsvar med god forretningsskikk, og sørge for en tilfredsstillende organisering av driften.  Styret er foreningenes ansettelsesorgan.

Styret skal utarbeide regnskap med beretning for foregående kalenderår innen utgangen av mars, og årsmelding for arbeidsåret (fra årsmøte til årsmøte).

Styret oppnevner underutvalg for å styrke foreningens arbeid innenfor utvalgte satsingsområder.

Styret kan ikke iverksette vesentlige endringer av foreningens oppgaver uten å forelegge det for årsmøtet først.

§ 7 valg

Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomité på tre medlemmer deriblant leder.

Senest 8 uker før årsmøtet skal valgkomitéen tilstile styret et begrunnet forslag til kandidater til det forestående valg. En representant fra valgkomitéen leder valget.

Styrets leder, fire andre styremedlemmer og to varamedlemmer i nummerert rekkefølge, velges av årsmøtet. Det holdes skriftlig valg dersom det er flere kandidater, eller om noen krever det.

Styrets leder og styremedlemmene velges for to år.  Av de fire styremedlemmene er to på valg hvert år.

De to varamedlemmene velges for ett år.  Ved stemmelikhet avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

§ 8 Revisjon

Revisoren skal være registrert eller statsautorisert.  Regnskapet føres ihht. de standarder som er gitt i norsk regnskapslovgivning.  Regnskap i revidert stand skal foreligge innen utgangen av mars hvert år.  Regnskapet skal bestå av resultatregnskap, balanse og noter.

§ 9 Årsmøtet

Årsmøte holdes årlig slik styret bestemmer. Møtet legges så vidt mulig til de forskjellige landsdeler etter tur.

Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel.

Sittende leder leder årsmøtet om ikke annet blir bestemt.

Alle medlemmer har stemmerett. Hvert medlem har en stemme. Medlem kan gi fullmakt til annet medlem, men ingen kan avgi mer enn to stemmer. Når ikke annet er vedtektsbestemt fatter årsmøtet vedtak med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Bare de punkter som er oppført på årsmøtets saksliste kan settes under avstemning. Medlemmer som vil ha saker behandlet på årsmøtet må tilskrive styret senest tre måneder før årsmøtet.

§ 10 Saksliste til årsmøtet

Årsmøtes saksliste skal inneholde følgende poster:

 1. Konstituering
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Fastsetting av kontingent
 5. Budsjettforslag
 6. Innkomne saker
 7. Valg
 8. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det påkrevet eller når minst 10% av medlemmene forlanger det.  Det innkalles til slikt møte med minst to ukers varsel.

§ 12 Vedtektsendringer

Forslag om endring av disse vedtekter må være innsendt til styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret legger forslaget fram for årsmøtet med sin innstilling.  For at vedtektsendring skal være gyldig kreves et flertall på minst 2/3 av de gitte stemmer. På ekstraordinært årsmøte kan det ikke gjøres vedtektsendring hvis ikke forslaget først har vært drøftet på ordinært årsmøte.

§ 13 Æresmedlemskap

Som æresmedlem kan utnevnes personer som på en fortjenestefull måte har fremmet foreningens formål. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

§ 14 Oppløsning av foreningen

Årsmøtevedtak om oppløsning av Norsk forening for gravplasskultur må fattes med minst 2/3 flertall og må stadfestes med minst 2/3 flertall på neste årsmøte for å være gyldig. Blir foreningen oppløst, tilfaller eventuelle midler lignende formål. Vedtak om dette og vilkår for overdragelsen fattes samtidig med, og på samme måte som, vedtak om oppløsning.